Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 5:13 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 10,558 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย (1) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานและความมั่นคงของประเทศชาติ  ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลสำคัญใน  ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3   ม.4-6/4   วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาท และหน้าที่ของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยได้
2. ระบุผลงานที่สำคัญของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย  เช่น 
 - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   
 - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   
 - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท   
 - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ   
 - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ   
 - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์   
 - หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย  อิศรางกูร   
 - สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)   
 - บาทหลวงปาเลอกัวซ์   
 - หมอบรัดเลย์  ( ดร. แดน บีช บรัดเลย์)  
 - พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  (คอซิมบี้ ณ ระนอง)   
 - พระยากัลยาณไมตรี (ดร. ฟรานซิส บี. แซร์)  
 - ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. รักความเป็นไทย
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการนำคำกล่าวที่ว่า
                 “  ในรัชกาลที่   1  นั้น     ถ้าใครเข้มแข็งในการศึกสงครามก็เป็นคนโปรด
                    ในรัชกาลที่   2  นั้น     ถ้าใครเป็นจินตกวีก็เป็นคนโปรด
                    ในรัชกาลที่   3  นั้น     ถ้าใครใจบุญสร้างวัดวาอารามก็เป็นคนโปรด ”

   หรือเขียนบนกระดานให้นักเรียนอ่าน แล้วตั้งประเด็นคำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
    - นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคำกล่าวนี้
    - นอกจากผลงานอันโดดเด่นที่ระบุไว้ในแต่ละรัชกาลดังคำกล่าวนี้ ยังมีผลงานที่น่าสนใจอะไรอีกบ้าง
3. ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ต่อประเด็นคำถามของครู พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบและอธิบายด้วยว่าผลงานนั้นๆ เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยอย่างไร
4. หลังจากนักเรียนตอบคำถามแล้ว ครูอธิบายผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยครูแนะนำจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนรู้ถึงผลงานของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมและชาติไทย ทั้งนี้ครูจัดการนำเสนอเพื่อแสดงประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ โดยมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้นำเสนอในชั้นเรียนและจัดป้ายนิเทศว่ามีรายละเอียดรูปแบบ วิธีการนำเสนอเนื้อหาใดบ้าง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
5. ครูอธิบายการนำเสนอรายละเอียดของเนื้อหาผลงานของบุคคลสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ประวัติ ผลงานที่มีความโดดเด่นหรือมีความสำคัญที่สุด และปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลงานนั้นๆ โดยครูกับนักเรียนปรึกษาหารือร่วมกันในการกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอซึ่งวิธีการนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็น 15 กลุ่มเท่าๆ กัน  เพื่อร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย ตามที่ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลาก  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1     พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
    - กลุ่มที่ 2     พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
    - กลุ่มที่ 3    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    - กลุ่มที่ 4    สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
    - กลุ่มที่ 5    พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
    - กลุ่มที่ 6     พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
    - กลุ่มที่ 7     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
    - กลุ่มที่ 8    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
    - กลุ่มที่ 9     หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย  อิศรางกูร
    - กลุ่มที่ 10   สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)
    - กลุ่มที่ 11   บาทหลวงปาลเลอกัวซ์
    - กลุ่มที่ 12   หมอบรัดเลย์  (ดร. แดน บีช บรัดเลย์)
    - กลุ่มที่ 13   พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
    - กลุ่มที่ 14   พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี. แซร์)
    - กลุ่มที่ 15   ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
2. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงานร่วมกัน  และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ครูให้ข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน  และคอยให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการทำงาน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสอบถามเกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่ม
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลจากที่ได้ศึกษาค้นคว้า  และวางแผนการสรุปข้อมูลและการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์ไทย  ม.4-ม.6
2. สลาก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น
    - สำนักหอสมุดแห่งชาติ
    - สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
    - พิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคต่างๆ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้