Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:16 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 12 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 14,333 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การปรับปรุงประเทศโดยเฉพาะในด้านการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5  ทำให้สยามมีฐานะเป็นรัฐชาติ และรอดพ้นจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3   ม.4-6/1   วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยได้
2. อธิบายอิทธิพลของอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยที่มีต่อสังคมไทยได้
3. บอกปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย  เช่น 
 - แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย
 - อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย 
 - ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนา
 - อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ
 - สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง  
 - การเลิกทาส  การเลิกไพร่ 
 - การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5
 - การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
 - บทบาทของสตรีไทย          

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3      

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ให้นักเรียนดูแผนที่เส้นทางการอพยพของคนไทยก่อนเป็นประเทศไทยโดยครูตั้งคำถาม ดังนี้
    - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ใด
    - นักเรียนจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย
3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความเป็นมาของชนชาติไทย จากหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วนำมารายงานหน้าชั้น โดยใช้หัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
    - แนวคิดที่ 1  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต
    - แนวคิดที่ 2  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน
    - แนวคิดที่ 3  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณประเทศไทยในปัจจุบัน
    - แนวคิดที่ 4  ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย คาบสมุทรมลายู หมู่เกาะในอินโดนีเซีย
    - แนวคิดที่ 5  ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในมณฑลเสฉวน
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง  ย้อนรอยอดีต
5. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอประเด็นสำคัญตามแนวความคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยที่กลุ่มตนได้ศึกษาในแต่ละบริเวณตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์
6. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างนำเสนอผลงาน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณในประเทศไทยโดยแจกแผนที่อาณาจักรโบราณในประเทศไทย และรูปภาพเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณในประเทศไทย แล้วให้แต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปสาระความรู้ลงในใบงานที่ 1.2 เรื่อง อิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีต่อสังคมไทย และเตรียมเล่นเกมแข่งขันตอบคำถาม
2. ครูสุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มมาจับคำถาม  อ่านคำถาม และตอบคำถามในแต่ละข้อ โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาตอบคำถาม กลุ่มละ  1 คน สลับกันออกมาเลือกคำถามและตอบคำถามจนครบ 10  คำถาม
3. ครูเฉลยคำตอบพร้อมอธิบายเพิ่มเติม แล้วประกาศกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมา

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มอ่านหนังสือประกอบการเรียน และช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในสมัยต่อๆมา โดยครูตั้งประเด็นคำถาม ดังนี้
    - หากนักเรียนจะสร้างบ้านควรเลือกสร้างในลักษณะภูมิประเทศแบบใด
    - การตั้งถิ่นฐานของแต่ละอาณาจักรของไทยมีลักษณะเหมือนกันในเรื่องใดบ้าง
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้
    - นักเรียนเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยตามแนวคิดใด เพราะเหตุใด
    - อาณาจักรโบราณใดที่นักเรียนประทับใจ เพราะเหตุผลใด
    - นักเรียนคิดว่า ความเจริญด้านใดของอาณาจักรโบราณใดที่มีอิทธิพลต่ออาณาจักรไทย ในสมัยต่อมามากที่สุด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์ไทย  ม.4-ม.6
2. แผนที่เส้นทางการอพยพของคนไทยก่อนเป็นประเทศไทย
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ย้อนรอยอดีต
4. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง  อิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีต่อสังคมไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้