Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 20:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 12 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 19,644 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานและความมั่นคงของประเทศชาติ  ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1   ม.4-6/2   สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
2. สรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
3. วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  โดยนำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน
2. คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. รักความเป็นไทย
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องร่องรอยพญานาคบนหลังคารถ  ครูตั้งคำถามให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า
    - ข่าวนี้มีข้อสงสัยในเรื่องใด (พญานาคมีจริงหรือไม่)
    - จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพญานาค (หาหลักฐาน)
    - แหล่งข้อมูลที่ควรไปสืบค้น (ห้องสมุด คำบอกเล่า)
    - แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน (ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์)
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ แล้วให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม โดยจะมีประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม ผู้บันทึก และผู้ร่วมกิจกรรม
4. ตัวแทนกลุ่มรับแถบข้อความ กลุ่มละ 1 ข้อความ จากครูผู้สอน  แล้วนำกลับมาอภิปรายและปรึกษาหารือกันในกลุ่ม จนเข้าใจตรงกัน แล้วทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง เจาะประวัติศาสตร์  โดยครูตั้งประเด็นให้วิเคราะห์  ดังนี้
    - ทำไมจึงต้องตั้งชื่อเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษา และควรตั้งชื่อเรื่องอย่างไร( กำหนดขอบเขตของเรื่อง )
    - หลักฐานที่จะนำมาใช้ในการศึกษามีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( รวบรวมหลักฐาน )
    - จะรู้ได้อย่างไรว่าหลักฐานนั้นมีความน่าเชื่อถือได้ ( ประเมินค่า )
    - ทำอย่างไรจึงจะทราบเนื้อความหรือเรื่องราวจากหลักฐาน ( ตีความ )
    - ข้อมูลมีจำนวนมากจะนำมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา (วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล)
5. นักเรียนสลายกลุ่มเดิม สร้างกลุ่มใหม่โดยรวมสมาชิกที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มเดิม เล่าเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบให้เพื่อนในกลุ่มใหม่ฟัง ซักถามข้อสงสัยจนได้ข้อสรุปร่วมกัน
6. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายเรื่องที่ตนรับผิดชอบจนครบทุกกลุ่ม แล้วเปิดโอกาสให้เพื่อนซักถามข้อสงสัย โดยมีครูช่วยเติมความรู้

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำเสนอภาพเกี่ยวกับหลักฐานประวัติศาสตร์ผ่าน Power point  เช่น   ศิลาจารึก ซากเรือโบราณ แผนที่  โครงกระดูกมนุษย์  ขวานหิน  เป็นต้น  ให้นักเรียนสังเกตและจำแนกกลุ่มหลักฐานประวัติศาสตร์ลงในใบงานที่ 1.2  เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนอธิบายเหตุผลในการจัดกลุ่มหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. นักเรียนศึกษาเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จากหนังสือเรียนเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล
4. ครูเฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.2  และอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง ความแตกต่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนกลุ่มเดิมรับใบงานที่ 1.3  เรื่อง กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  แล้วนำไปปรึกษาหารืออภิปรายร่วมกันในกลุ่ม โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอน
2. ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน แล้วครูให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการทำงาน
3. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายกรณีศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ให้เพื่อนฟัง  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย แล้วครูช่วยเสริมความรู้

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์ไทย  ม.4-ม.6
2. ภาพข่าว
3. แถบข้อความ
4. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง  เจาะประวัติศาสตร์
5. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
6. ใบงานที่ 1.3   เรื่อง  กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ศูนย์วิชาสังคมศึกษา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้