Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 12 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 9,884 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง เวลาและศักราช เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาและศักราช มีความสำคัญในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในหลักฐานประวัติศาสตร์เพราะทำให้สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1   ม.4-6/1   ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญของเวลา
2. จำแนกยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
2. ตัวอย่างเวลา  และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1      

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point  เช่น ดอกทานตะวัน นาฬิกา พระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรม พระอาทิตย์ ฆ้อง-กลอง เป็นต้น  ครูตั้งคำถามให้นักเรียนคิดว่า
    - รูปภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องใด  (เวลา )
    - รู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเวลา ( ดอกทานตะวันหันตามแสงอาทิตย์ )
    - หากไม่มีตัวบอกเวลาจะเกิดอะไรขึ้น หรือเกิดผลอย่างไร ( ลำดับก่อน-หลังไม่ได้ )
3. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับคำบอกเวลาในภาษาไทย โดยสุ่มเรียกนักเรียนให้บอกคนละ 1 คำ เช่น สายัณห์ คิมหันต์ วสันต์ฤดูฝน เป็นต้น  และให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างไร
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปถึงความสำคัญของเวลา  
5. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง  เวลาในชีวิตประจำวัน (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย ) และนำเรียงความที่กลุ่มสาระภาษาไทยช่วยตรวจแล้วมาติดป้ายนิเทศในชั้นเรียนให้นักเรียนผู้อื่นได้อ่านและชื่นชม

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับศักราชต่างๆ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เลือกบัตรคำศักราช กลุ่มละ 1 บัตรคำ  แล้วสุ่มเรียกนักเรียนในแต่ละกลุ่มอธิบายความเป็นมาของศักราชคนละ 1 ประโยค และเขียนบนกระดาน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง การนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย จากหนังสือ-เรียน โดยครูตั้งคำถามให้นักเรียนคิดในประเด็นต่อไปนี้
    - ศักราชในประวัติศาสตร์ไทยมีที่มาแตกต่างกันอย่างไร
    - ศักราชในประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นของคนไทยโดยเฉพาะคือศักราชใด เกิดขึ้นในสมัยใด
    - การเทียบศักราชมีประโยชน์อย่างไร
3. ครูอธิบายเพิ่มเติม และยกตัวอย่างการบันทึกศักราชในประวัติศาสตร์ไทย และวิธีเทียบกับศักราชที่เกี่ยวข้อง อธิบายและซักถามจนนักเรียนเข้าใจ แล้วให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง  การเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับบัตรคำเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จากครู  สมาชิกในแต่ละกลุ่มปรึกษาหารือและแสดงความคิดร่วมกันจนเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
5. ครูสุ่มเรียกตัวแทนของกลุ่มนำบัตรคำเหล่านั้นมาเรียงลำดับและอธิบายเหตุผลที่เรียงลำดับเช่นนั้นให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง  ครูยังไม่เฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย จากหนังสือเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ โดยครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนคิดหาคำตอบว่า
    - หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทย คืออะไร
    - การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยมีกี่ยุค อะไรบ้าง
    - ทำไมจึงต้องมีการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ย่อยลงไปอีกทั้งที่มียุคสมัยหลักอยู่แล้ว
    - ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยแตกต่างกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์สากลหรือไม่ อย่างไร
2. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทย  ครูอธิบายเพิ่มเติมและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทย

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์ไทย  ม.4-ม.6
2. Power point  
3. บัตรคำศักราช
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  เวลาในชีวิตประจำวัน
5. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง   การเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้