Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:49 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สารชีวโมเลกุล

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 16,088 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง ไขมันและกรดไขมัน เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ไขมันและน้ำมัน เรียกรวมกันว่า ลิพิด เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน ไขมันอยู่ในสถานะของแข็ง น้ำมันอยู่ในสถานะของเหลวที่ 25 OC พบได้ทั้งในสัตว์และพืช ในสัตว์พบในเนื้อเยื่อ ในพืชพบในส่วนที่เป็นเมล็ดและผล เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดถั่ว มะพร้าว เป็นต้น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.2   ม. 4 - 6 /8   ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ำมัน
   ว 8.1   ม. 4 - 6/1 - ม.4 - 6/12

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเกิดไขมันและน้ำมันได้
2. บอกสมบัติของไขมันและน้ำมันได้
3. บอกประเภทของกรดไขมันได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ไขมันและกรดไขมัน
   1) ไขมันและน้ำมัน
   2) กรดไขมัน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคโต๊ะกลม , กระบวนการกลุ่ม , กระบวนการสืบค้น)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละความสามารถ โดยแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัวตั้งแต่หมายเลข 1 - 3
2. นักเรียนสังเกตและศึกษารายละเอียด เรื่อง ไขมันและน้ำมัน ในหนังสือเรียน แล้วร่วมกันสนทนาถึงหัวข้อต่อไปนี้
    - การเกิดไขมันและน้ำมัน
    - สมบัติของไขมันและน้ำมัน
    - ประเภทของกรดไขมัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนการเกิดลิพิด สมบัติ และประเภทของกรดไขมันลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน โดยเริ่มต้นที่สมาชิกหมายเลข 1 เขียนส่งต่อไปให้หมายเลข 2 และ 3 ตามลำดับ เมื่อครบรอบแล้วกลับมาเริ่มที่สมาชิกหมายเลข 1 ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ภายในเวลา 10 นาที
4. ครูสุ่มเรียกกลุ่มและหมายเลขประจำตัวของสมาชิกภายในกลุ่มให้นักเรียนออกมาอภิปรายหน้าชั้นถึงกระบวนการเกิดลิพิด สมบัติ และประเภทของกรดไขมัน
5. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน เรื่อง ไขมันและน้ำมัน แล้วรับชุดชิ้นส่วน เรื่อง ลิพิด เพื่อต่อเป็นแผนผัง
7. ครูอธิบายการประกอบชิ้นส่วน ดังนี้
      1) หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มนำชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบ ลิพิด  มาต่อเป็นจุดเริ่มต้นของแผนผัง
      2) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรับชิ้นส่วนที่เหลือจำนวนเท่าๆ กัน
      3) สมาชิกคนแรกหยิบชิ้นส่วนที่ตนมีอยู่มาต่อกับชิ้นส่วนลิพิด เดิมลงในผังที่เริ่มต้นไว้แล้ว โดยชิ้นส่วนที่นำมาต่อต้องมีความสัมพันธ์กัน
      4) ถ้าสมาชิกไม่มีชิ้นส่วนที่สัมพันธ์กัน ให้วางชิ้นส่วนนั้นลงบนโต๊ะ ให้สมาชิกคนต่อไปเป็นผู้วางชิ้นส่วนที่ตนมีอยู่ลงไป โดยสมาชิกที่วางชิ้นส่วนที่ต่อได้ มีสิทธิ์ที่จะหยิบชิ้นส่วนของเพื่อนที่วางบนโต๊ะไปใช้ต่อในรอบต่อๆ ไป
      5) ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันต่อชิ้นส่วนแผนผัง จนได้เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วลงในกระดาษวาดเขียน แล้วนำมาติดหน้าชั้น
2. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความถูกต้องของแผนผังจากชิ้นงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งควรจะได้ชิ้นงาน (สามารถเพิ่มรายละเอียดตามดุลยพินิจของครูผู้สอน)  ดังนี้

  
 
3. ครูสุ่มเรียกกลุ่มและหมายเลขประจำตัวของสมาชิกภายในกลุ่ม 3 -4 กลุ่ม ออกมาร่วมกันสรุป เนื้อหาที่เรียนไปแล้วหน้าชั้นเรียน
4. ครูชมเชยกลุ่มที่ต่อชิ้นส่วนได้ถูกต้องและรวดเร็ว และตัวแทนนักเรียนที่ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และให้กำลังใจกับกลุ่มที่ต้องปรับปรุงการทำงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์

 นักเรียนต่อชิ้นส่วน Jigsaw ลิพิด

 ชิ้นส่วน Jigsaw ลิพิด

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สารและสมบัติของสาร ม.4- ม.6
2. ชิ้นส่วน Jigsaw เรื่อง ลิพิด
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/biochem_web/Lipid.htm
    - http://www.sakolraj.ac.th/darunee/bbb5.htm
    - http://www.rbru.ac.th/courseware/science/4031102/lesson1/lesson1.8.html
    - http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/Science/pansre002/section3_p01.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้