Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรียนรู้กระบวนการทำงาน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 21,338 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กระบวนการทำงาน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การรู้จักวางแผน วิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ม.1/1       วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
ม.1/2       ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
ม.1/3       ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1)     บอกขั้นตอนของทักษะกระบวนการทำงานได้
2)     อธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มได้
3)     อธิบายขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาได้
4)     บอกประโยชน์ของการมีลักษณะนิสัยการทำงานด้วยความเสียสละได้

 
สาระการเรียนรู้

1)   ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2)   กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้า กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผลและปรับปรุงงาน
3)    ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4)    การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
    
-   ทักษะการคิดวิเคราะห์
     -   ทักษะการคิดวิเคราะห์
     -   ทักษะการคิดเป็นระบบ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
     -   กระบวนการปฏิบัติ
     -   กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.    มีวินัย
2.    ใฝ่เรียนรู้
3.    มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw)

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพชิ้นงานประเภทต่างๆ แล้วร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดชิ้นงานดังกล่าว ดังนี้ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล ลักษณะนิสัยการทำงานด้วยความเสียสละ
2.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ เรียกว่า กลุ่มบ้าน ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเลือกหมายเลขประจำตัว ตั้งแต่หมายเลข 1-4 แล้วให้ตั้งชื่อกลุ่มของตน ครูแจ้งกติกา  การทำงานกลุ่มว่าไม่อนุญาตให้สมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
3.  นักเรียนที่ได้หมายเลขเดียวกันให้ไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อ ดังนี้
           หมายเลข 1 ศึกษาเรื่อง ทักษะกระบวนการทำงาน
           หมายเลข 2 ศึกษาเรื่อง กระบวนการกลุ่มในการทำงาน
           หมายเลข 3 ศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล
           หมายเลข 4 ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ
4. เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่กลุ่มบ้าน  แล้วผลัดกันอภิปรายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟังตามลำดับหมายเลขหรือตามความสมัครใจ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.1 

ใบงานที่ 1.1

ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.2

ใบงานที่ 1.2

ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.3

ใบงานที่ 1.3

ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.4

ใบงานที่ 1.4

ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1)   หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2)   ชิ้นงานประเภทต่างๆ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้