Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 | 23:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 23,740 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง โครงสร้างอะตอม เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

อะตอม มีแบบจำลองได้หลายแบบ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยภายในอะตอมจะมีอนุภาคมูลฐาน คือ โปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอน สัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นความสัมพันธ์ของเลขมวลกับเลขอะตอม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.1   ม.4-6/1   สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
   ว 8.1   ม.4-6/1 - ม.4-6/12

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบได้
2. บอกลักษณะแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1) โครงสร้างอะตอม
    - แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
    - แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
    - แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
    - แบบจำลองอะตอมของโบร์
    - แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง , เทคนิคคู่คิด )

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แต่ละคนมีหมายเลขประจำตัวตั้งแต่ 1 - 4  แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบ (ดังภาพ)

  
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเล่าลักษณะรูปร่างแบบจำลองและรายละเอียดที่ได้ศึกษาไปแล้ว โดยให้แต่ละคนใช้เวลาในการเล่าเท่าๆ กัน จนครบทุกคน
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของแต่ละประเภท
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียน แล้วจับคู่กันสรุปแบบจำลองอะตอมของแต่ละแบบ เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว ให้นำข้อมูลไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
5. นักเรียนจับคู่กันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง แบบจำลองอะตอม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง แบบจำลองอะตอม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สารและสมบัติของสาร ม.4- ม.6
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง แบบจำลองอะตอม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.school.net.th/library/snet5/topic5/atom.htm
    - http://www.numsai.com/เคมี-ชีววิทยา/โครงสร้างอะตอม.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้