Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:49 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 21,403 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  ทรัพยากรเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลอย่างรุนแรงและกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน   ดังนั้นทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 2.2
   ม.4-6/3   วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   ว 8.1   ม.4-6/1 - ม.4-6/12

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ศึกษา/สืบค้นข้อมูลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
2. ประมวลความรู้ที่ได้นำสู่การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติได้
3. นำเสนอแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  อากาศ  น้ำ ดิน ป่าไม้  สัตว์ป่า  และแร่ธาตุต่างๆอย่างฉลาดและคุ้มค่าได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ควรต้องมีการเฝ้าระวัง  อนุรักษ์และพัฒนา  ซึ่งทุกคนควรร่วมกันปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตวิทยาศาสตร์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ : กระบวนการแก้ปัญหา)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนาและซักถามนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ในประเด็นต่างๆ เช่น
    - ปัญหาและสาเหตุของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  มีอะไรบ้าง
      (เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  เกิดภัยพิบัติต่างๆ  ฯลฯ)
    - ในท้องถิ่นของนักเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ  มีสาเหตุจากอะไรบ้าง  เช่น
      (ปัญหาขยะ : จากการดำเนินชีวิตประจำวัน  ฯลฯ )
      (ปัญหาน้ำเสีย : น้ำทิ้งออกจากบ้านเรือน  ฯลฯ)
      (ปัญหามลพิษทางอากาศ : การเผาวัตถุเหลือทิ้ง  การเผาขยะ  ฯลฯ)
    - นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่  อย่างไร
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนในประเด็น  ต่อไปนี้
      1) การใช้แบบยั่งยืน คือการใช้อย่างไร
          (ใช้อย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ)
      2) การกักเก็บมีแนวทางอย่างไรบ้าง
          (การรักษาทรัพยากรไว้ใช้ในอนาคต  เช่น  อ่างเก็บน้ำ  การถนอมอาหาร ฯลฯ)
      3) การรักษาซ่อมแซม  ทำได้อย่างไรบ้าง
          (การปลูกป่าทดแทน  การเพาะเลี้ยงพืช-สัตว์  ฯลฯ)
      4) การฟื้นฟู มีวิธีการอย่างไร
          (การปลูกป่า  การสร้างปะการังเทียม  ฯลฯ)
      5) การป้องกัน  ดำเนินการอย่างไร
          (การออกฎหมายคุ้มครอง  การให้ความรู้ประชาชน  ฯลฯ)
3. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่  3.1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่  3.2 เรื่อง สื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนทำกิจกรรมน่าคิด จากหนังสือเรียน ดังนี้
    - ในชีวิตประจำวันของนักเรียนจะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้าง จงอภิปรายและร่วมกันสรุป  
    - ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ มีการแก้ไขและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้าง   ให้ยกตัวอย่างมาพอสังเขป
2. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่  3.3 เรื่อง บันทึกสำนึกดี โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องราวจากเหตุการณ์ของตนเองที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้นักเรียนเลือกพิจารณาปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มละ 1 ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา แล้วหาทางแก้ปัญหา เสนอแผนการแก้ปัญหา ออกแบบการทดลอง และลงมือปฏิบัติ บันทึกผลและประเมินผลการทดลอง 

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.2

 ใบงานที่ 3.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.3

 ใบงานที่ 3.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1
 เรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
 ธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง การใช้
 ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
 อย่างยั่งยืน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานราย
 บุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.4-ม.6
2. ใบงานที่3.1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติกับชีวิตประจำวัน
3. ใบงานที่ 3.2 เรื่อง สื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. ใบงานที่ 3.3 เรื่อง บันทึกสำนึกดี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้รู้/ผู้ปกครอง
3. ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้