Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 11:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 3 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 12,137 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่ต่างๆ มีความสัมพันธ์กันทั้งในลักษณะการพึ่งพากัน การแก่งแย่งแข่งขันกัน รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยอยู่อีกด้วย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 2.1
   ม.4-6/1   อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
              ม.4-6/2   อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
   ว 8.1   ม.4-6/1 - ม.4-6/12            

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพของระบบนิเวศได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้
3. สำรวจตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ระบบนิเวศในธรรมชาติ จะมีความสมดุลได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อ  การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ จนทำให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศบนโลก      
2. ระบบนิเวศในโลกที่มีความหลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้
3. เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุล จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของระบบนิเวศย่อมส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นด้วย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. มีจิตวิทยาศาสตร์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสืบเสาะ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนาซักถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ โดยใช้คำถาม เช่น
    - สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศมีอะไรบ้าง (อุณหภูมิ แสง ความเป็นกรด-เบส)
    - สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร (ชนิด ปริมาณการกระจายพันธุ์ และการดำรงชีวิต)
    - ถ้าเกิดปรากฏการณ์ที่แสงจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องมาโลกได้ 3 วัน สภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศจะเป็นอย่างไร (ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต)
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้นักเรียนศึกษาและสำรวจองค์ประกอบทางกายภาพในระบบนิเวศ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-เบสของดินและน้ำ ตามวิธีการใน ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของระบบนิเวศ
3. ครูพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความของนักเรียน ตามกิจกรรมในใบงานที่ 2.2 เรื่อง สภาวะแวดล้อมที่ชื่นชอบ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่อง สภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยใช้คำถาม เช่น
    - องค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้าง (สิ่งมีชีวิต สภาวะแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่)
    - การสำรวจสภาวะแวดล้อมพบกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (ต้นไม้ ต้นหญ้า มด แมลงต่างๆ)
    - สิ่งมีชีวิตที่พบมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร (มีความสัมพันธ์กัน เช่น โซ่อาหาร สายใยอาหาร)
2. นักเรียนทำใบงานที่ 2.3 เรื่อง สายใยอาหาร เพื่อฝึกวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยเขียนแผนภาพแสดงสายใยอาหาร และโซ่อาหาร
3. นักเรียนดูภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 6 รูป  เช่น
      1) ผีเสื้อกับดอกไม้                                       4) ฉลามกับเหาฉลาม
      2) ไลเคน                                                  5) งูกินกบ
      3) กล้วยไม้บนต้นไม้                                     6) มดกับผึ้ง
      แล้วครูถามคำถาม ดังนี้
    - สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร (สัมพันธ์กัน เช่น ผีเสื้อกับดอกไม้ ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ผีเสื้อได้อาหาร ดอกไม้ได้ผสมเกสร)
       แล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 2.4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.5 เรื่อง สำรวจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในชุมชน เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.4

 ใบงานที่ 2.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.5

 ใบงานที่ 2.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตม.4-ม.6 
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของระบบนิเวศ
3. ใบงานที่ 2.2เรื่อง สภาวะแวดล้อมที่ชื่นชอบ
4. ใบงานที่ 2.3  เรื่อง สายใยอาหาร
5. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
6. ใบงานที่ 2.5 เรื่อง สำรวจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในชุมชน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้