Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:00 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาเซียนศึกษา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ประถมปลาย
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 17,831 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียนศึกษา ชั้นประถมปลาย
เรื่อง อาเซียนศึกษา เวลา 40 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ศึกษาและสืบค้นความเป็นมาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วัตถุประสงค์ของอาเซียน คาขวัญอาเซียน ธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน เพลงประจาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ์กับประเทศกับไทย บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยกับกฎบัตรอาเซียน อาเซียนกับประเทศคู่เจราจา อาเซียน+3 ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียนกับสหภาพยุโรป อาเซียนกับสหประชาชาติ ภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียน และบทบาทของประเทศไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

 
กิจกรรมการเรียนรู้
 
การวัดผลและประเมินผล

ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วัตถุประสงค์ของอาเซียน คาขวัญอาเซียน ธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน เพลงประจาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และกลไกการบริหารของอาเซียน
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ์กับไทยในเรื่องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน และประเทศไทยกับกฎบัตรอาเซียน
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศคู่เจราจา อาเซียน+3 ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียนกับสหภาพยุโรป และอาเซียนกับสหประชาชาติ
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังของประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียน และบทบาทของประเทศไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้