Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:04 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาเซียนศึกษา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ประถมต้น
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 29,970 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียนศึกษา ชั้นประถมต้น
เรื่อง อาเซียนศึกษา เวลา 40 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ศึกษาและสืบค้นกาเนิดอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญอาเซียน เพลงประจาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การบริหารงานของอาเซียน ภาษาของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจราจาอาเซียน อาเซียน+3 อาเซียน+6 อาเซียนกับสหภาพยุโรป อาเซียนกับสหประชาชาติ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน และเสาหลักประชาคมอาเซียน

 
กิจกรรมการเรียนรู้
 
การวัดผลและประเมินผล

ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกาเนิดอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญของอาเซียน เพลงประจาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การบริหารงานของอาเซียน และภาษาของอาเซียน
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศคู่เจราจา อาเซียน+3 อาเซียน+6 อาเซียนกับสหภาพยุโรป และอาเซียนกับสหประชาชาติ 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและเสาหลักของประชาคมอาเซียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิช
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้