Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:07 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 21 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 15,385 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา – โพรทิสตา – ฟังไจ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตตามแนวคิดของวิตตาเกอร์ แบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร และในแต่ละอาณาจักรจะแบ่งเป็นไฟลัมต่างๆ โดยจะมีเกณฑ์ในการแบ่ง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.2   ม.4-6/3   สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
             ม.4-6/3    อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
   ว 8.1   ม.4-6/1 - ม.4-6/12

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะ ประโยชน์ และโทษของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราได้
2. อธิบายลักษณะ ประโยชน์ และโทษของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาได้
3. อธิบายลักษณะ ประโยชน์ และโทษของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจได้

 
สาระการเรียนรู้

3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลทำให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ในแง่ของการเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงพันธุ์อยู่ได้

 

 

2. สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความต้องการปัจจัยต่างๆ ในการดำรงชีวิตแตกต่างกันซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนโลกได้

 

 

3. สิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์ จะมีความหลากหลายที่แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจะผสมพันธุ์และสืบลูกหลานต่อไปได้
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 

4.1    ความสามารถในการสื่อสาร

 

 

 

 

4.2    ความสามารถในการคิด

 

 

 

 

        -        ทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

        -  ทักษะการคิดสังเคราะห์

 

 

4.3ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

 

 

 

      -  กระบวนการปฏิบัติ

 

 

        -  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 

1. มีวินัย

 

 

2. ใฝ่เรียนรู้

 

 

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

4. มีความซื่อสัตย์

 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิค Jigsaw)

ชั่วโมงที่ 1
1. นักเรียนสังเกตภาพถ่ายของเชื้อรา แบคทีเรีย สาหร่ายต่างๆ  แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสิ่งมีชีวิตในภาพ เป็นสิ่งมีชีวิตอาณาจักรใด และมีความสำคัญอย่างไร
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจำตัวคนละ 1 หมายเลข ตั้งแต่ 1  2  3  และ 4 และตั้งชื่อกลุ่มของตน ครูแจ้งกติกาว่า ห้ามสมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
3. นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรมอเนอราและอาณาจักรโพรทิสตา โดยศึกษาจากหนังสือเรียนและทำใบงานตามที่กำหนดให้ ดังนี้
    - หมายเลข 1  ศึกษา เรื่อง ไฟลัมชิโซไมโคไฟตา และทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ไฟลัมชิโซไมโคไฟตา
    - หมายเลข 2 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมไซยาโนไฟตา และทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง ไฟลัมไซยาโนไฟตา
    - หมายเลข 3 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมโพรโทซัว และทำใบงานที่ 2.3 เรื่อง ไฟลัมโพรโทซัว
    - หมายเลข 4 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมคลอโรไฟตา และทำใบงานที่ 2.4 เรื่อง ไฟลัมคลอโรไฟตา

ชั่วโมงที่ 2
1. เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และทำใบงานที่ตนรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วให้กลับไปยังกลุ่มเดิม (กลุ่มบ้าน) และผลัดกันอภิปรายถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษามา รวมทั้งการตอบคำถามในใบงาน  จนครบทุกหมายเลขในกลุ่ม
2. ครูสุ่มถามความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจากการที่นักเรียนได้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับอาณาจักรมอเนอรา และโพรทิสตา
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของอาณาอาณาจักรมอเนอรา และโพรทิสตา

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจำตัวคนละ 1 หมายเลข ตั้งแต่ 1  2  3  และ 4 และตั้งชื่อกลุ่มของตน ครูแจ้งกติกาว่า ห้ามสมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
2. นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรโพรทิสตา(ต่อ) โดยศึกษาจากหนังสือเรียนและทำใบงานตามที่กำหนดให้ ดังนี้
    - หมายเลข 1  ศึกษา เรื่อง ไฟลัมคริโซไฟตา และทำใบงานที่ 2.5 เรื่อง ไฟลัมคริโซไฟตา
    - หมายเลข 2 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมฟีโอไฟตา และทำใบงานที่ 2.6 เรื่อง ไฟลัมฟีโอโนไฟตา
    - หมายเลข 3 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมโรโดไฟตา และทำใบงานที่ 2.7 เรื่อง ไฟลัมโรโดไฟตา
    - หมายเลข 4 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา และทำใบงานที่ 2.8 เรื่อง ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา

ชั่วโมงที่ 4
1. เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และทำใบงานที่ตนรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วให้กลับไปยังกลุ่มเดิม (กลุ่มบ้าน) และผลัดกันอภิปรายถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษามา รวมทั้งการตอบคำถามในใบงาน  จนครบทุกหมายเลขในกลุ่ม
2. ครูสุ่มถามความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจากการที่นักเรียนได้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับอาณาจักรโพรทิสตา
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของอาณาจักรโพรทิสตา

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจำตัวคนละ 1 หมายเลข ตั้งแต่ 1  2  3  และ 4 และตั้งชื่อกลุ่มของตน ครูแจ้งกติกาว่า ห้ามสมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
2. นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรฟังไจ โดยศึกษาจากหนังสือเรียนและทำใบงานตามที่กำหนดให้ ดังนี้
    - หมายเลข 1  ศึกษา เรื่อง ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา และทำใบงานที่ 2.9 เรื่อง ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา
    - หมายเลข 2 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมไซโกไมโคตา และทำใบงานที่ 2.10 เรื่อง ไฟลัมไซโกไมโคตา
    - หมายเลข 3 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมแอสโคไมโคตา และทำใบงานที่ 2.11 เรื่อง ไฟลัมแอสโคไมโคตา
    - หมายเลข 4 ศึกษา เรื่อง ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา และทำใบงานที่ 2.12 เรื่อง ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา

ชั่วโมงที่ 6
1. เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และทำใบงานที่ตนรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วให้กลับไปยังกลุ่มเดิม (กลุ่มบ้าน) และผลัดกันอภิปรายถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษามา รวมทั้งการตอบคำถามในใบงาน  จนครบทุกหมายเลขในกลุ่ม
2. ครูสุ่มถามความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจากการที่นักเรียนได้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับอาณาจักรฟังไจ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของอาณาอาณาจักรฟังไจ
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง หนังสือเล่มเล็กกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้
      1) การบอกความหมายและประเภทของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
      2) การบอกความหลากหลายและปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
      3) การอธิบายการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
      4) การอธิบายการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตตามแนวคิดของวิตตาเกอร์ (อาณาจักรมอเนอรา โพรทิสตา และฟังไจ)

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.4

 ใบงานที่ 2.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.5

 ใบงานที่ 2.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.6

 ใบงานที่ 2.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.7

 ใบงานที่ 2.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.8

 ใบงานที่ 2.8

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.9

 ใบงานที่ 2.9

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.10

 ใบงานที่ 2.10

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.11

 ใบงานที่ 2.11

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.12

 ใบงานที่ 2.12

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง 
 หนังสือเล่มเล็กกับความหลากหลายของ
 สิ่งมีชีวิต

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง 
 หนังสือเล่มเล็กกับความหลากหลายของ
 สิ่งมีชีวิต

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตม.4-ม.6
2. ใบงานที่  2.1เรื่อง ไฟลัมชิโซไมโคไฟตา
3. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ไฟลัมไซยาโนไฟตา
4. ใบงานที่  2.3  เรื่อง ไฟลัมโพรโทซัว
5. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง ไฟลัมคลอโรไฟตา
6. ใบงานที่ 2.5 เรื่อง ไฟลัมคริโซไฟตา
7. ใบงานที่ 2.6 เรื่อง ไฟลัมฟีโอไฟตา
8. ใบงานที่ 2.7 เรื่อง ไฟลัมโรโดไฟตา
9. ใบงานที่ 2.8 เรื่อง ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา
10. ใบงานที่ 2.9 เรื่อง ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา
11. ใบงานที่ 2.10 เรื่อง ไฟลัมไซโกไมโคตา
12. ใบงานที่ 2.11 เรื่อง ไฟลัมแอสโคไมโคตา
13. ใบงานที่ 2.12 เรื่อง ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.skn.ac.th/skl/skn422/nature/kingdom1.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้