Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 21 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 28,203 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง การจัดหมวดหมู่ - ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างและหลากหลายชนิด จึงมีการจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ หรือหมวดหมู่ โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการศึกษา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.2   ม.4-6/3   สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
   ว 8.1   ม.4-6/1 - ม.4-6/12                               

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้
2. บอกประเภทของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้
3. อธิบายการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศ ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลายสปีชีส์ สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์    
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. ความซื่อสัตย์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa  Model))
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่  1
1. ครูนำภาพสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า
    - ภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง
    - นักเรียนสามารถจดจำสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้หรือไม่
    - จะจัดเก็บข้อมูลภาพเหล่านี้อย่างไร เพื่อให้สามารถจดจำได้และสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้  
                    ฯลฯ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละเพศ และคละความสามารถ พร้อมทั้งกำหนดหมายเลขประจำตัวของสมาชิกภายในกลุ่ม คนละ 1 หมายเลข โดยสมาชิกแต่ละหมายเลขมีบทบาท ดังนี้
    - หมายเลข 1  รับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียน และอ่านใบความรู้และใบงาน
    - หมายเลข 2  บันทึกข้อมูลที่สำคัญๆ จากความรู้ที่ได้
    - หมายเลข 3  เสนอความคิด วิเคราะห์ และตอบคำถามจากใบงาน
    - หมายเลข 4  สรุปข้อมูลจากความรู้และสรุปคำตอบจากใบงาน
    จากนั้นครูแจ้งว่า คะแนนของแต่ละคนคือ คะแนนกลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด โดยการเขียนความรู้และประสบการณ์เดิมที่นักเรียนเคยรู้หรือเคยรู้จักเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตลงในกระดาษเปล่า โดยสมาชิกหมายเลข 1  เขียน แล้วส่งต่อไปให้หมายเลข 2 เขียน  แล้วหมายเลข 2 ส่งต่อไปให้หมายเลข 3 เขียน  แล้วหมายเลข 3 ส่งต่อให้หมายเลข 4 เขียน แล้วหมายเลข 4 ส่งกลับให้หมายเลข 1 เขียนใหม่ วนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดข้อมูลความรู้ที่มี
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่องต่อไปนี้ จากหนังสือเรียน
    - ความหมายของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
    - ประเภทของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
    - ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
    - ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
5. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาคนละ 1 เรื่อง โดยให้ผู้ที่เรียนอ่อนเลือกเรื่องที่จะศึกษาก่อน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
7. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม
8. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ตนศึกษามากับเพื่อนกลุ่มอื่น
9. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดที่เป็นความรู้ใหม่และความรู้เดิมที่มีความเชื่อมโยงกัน หรือที่แตกต่างจากเดิมที่นักเรียนยังไม่ทราบ
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนความรู้ที่ได้ลงในสมุดหรือกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้  แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น และจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน
11. นักเรียนสังเกตและศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ตนสนใจ แล้วนำความรู้ที่ได้มาอธิบายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

ชั่วโมงที่  2
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ได้เรียนผ่านมาในชั่วโมงที่แล้ว โดยเน้นเกี่ยวกับเรื่อง การจัดหมวดหมู่ ว่ามีความจำเป็น
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 4 คน โดยคละเพศ และคละความสามารถ พร้อมทั้งกำหนดหมายเลขประจำตัวของสมาชิกภายในกลุ่ม คนละ 1 หมายเลข โดยสมาชิกแต่ละหมายเลขมีบทบาท ดังนี้
    - หมายเลข 1  รับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียน และอ่านใบความรู้และใบงาน
    - หมายเลข 2  บันทึกข้อมูลที่สำคัญๆ จากความรู้ที่ได้
    - หมายเลข 3  เสนอความคิด วิเคราะห์ และตอบคำถามจากใบงาน
    - หมายเลข 4  สรุปข้อมูลจากความรู้และสรุปคำตอบจากใบงาน
    จากนั้นครูแจ้งว่า คะแนนของแต่ละคนคือ คะแนนกลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด โดยการเขียนความรู้และประสบการณ์เดิมที่นักเรียนเคยรู้หรือเคยรู้จักเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตลงในกระดาษเปล่า โดยสมาชิกหมายเลข 1  เขียน แล้วส่งต่อไปให้หมายเลข 2 เขียน  แล้วหมายเลข 2 ส่งต่อไปให้หมายเลข 3 เขียน  แล้วหมายเลข 3 ส่งต่อให้หมายเลข 4 เขียน แล้วหมายเลข 4 ส่งกลับให้หมายเลข 1 เขียนใหม่ วนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดข้อมูลความรู้ที่มี
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่องต่อไปนี้ จากหนังสือเรียน
    - เกณฑ์การจำแนกหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต
    - หลักฐานสนับสนุนการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
    - ลำดับในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
    - ชื่อของสิ่งมีชีวิต
5. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาคนละ 1 เรื่อง โดยให้ผู้ที่เรียนอ่อนเลือกเรื่องที่จะศึกษาก่อน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
7. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม
8. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ตนศึกษามากับเพื่อนกลุ่มอื่น
9. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดที่เป็นความรู้ใหม่และความรู้เดิมที่มีความเชื่อมโยงกัน หรือที่แตกต่างจากเดิมที่นักเรียนยังไม่ทราบ
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนความรู้ที่ได้ลงในสมุดหรือกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้  แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น และจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน

ชั่วโมงที่  3
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้ เรื่อง แนวคิดการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ จากหนังสือเรียน  
2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
3. นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง แนวคิดการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โดยการเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับแนวคิดการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 3-5 คน
4. ครูชมเชยนักเรียนที่ทำได้ถูกต้องและทำงานได้ดี และช่วยแก้ไขงาน ให้กำลังใจนักเรียนที่ยังทำไม่ถูกต้อง หรือทำได้ไม่สมบูรณ์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานราย
 บุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.4-ม.6
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
4. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง แนวคิดการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2547/chonburi/bio/members.thai.net
      /m6141/Lesson8.htm

    - http://www.skn.ac.th/skl/skn422/nature/index.htm
    - http://www.ubonzoo.com/wild_animals/world_life.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้