Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:44 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ดาวฤกษ์

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 18 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 9,288 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวฤกษ์ ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง ความสว่างของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ จุดจบของดาวฤกษ์ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาเกี่ยวกับดาวฤกษ์ต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจถึงที่มาของวัตถุ รวมถึงสสารต่างๆ ในเอกภพ  และยังสามารถทำนายจุดจบของดวงอาทิตย์และระบบสุริยะได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   7.1  ม.4 -6/2  สืบค้นและอธิบายธรรมชาติ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์     

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์สีของดาวฤกษ์ กับอุณหภูมิที่ผิวของดาวฤกษ์ได้
2. อธิบายจุดจบของดาวฤกษ์ ที่มีมวลของแก่นกลางขนาดต่าง ๆ  ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง       
1. ดาวฤกษ์ เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่กำเนิดมาจากเนบิวลาที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุไฮโดรเจน   ที่แก่นกลางของดาวฤกษ์จะเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์  หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม  ได้พลังงานออกมา
2. อันดับความสว่างของดาวฤกษ์ที่สังเกตเห็นได้มาจากความสว่างปรากฏที่ขึ้นอยู่กับความสว่างจริงและระยะห่างจากโลก
3. สีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์และอายุของดาวฤกษ์
4. ดาวฤกษ์มีอายุยาวหรือสั้น  มีจุดจบเป็นหลุมดำ  หรือดาวนิวตรอน หรือดาวแคระขาวขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตวิทยาศาสตร์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนทบทวนวิวัฒนาการของเอกภพ  แล้วตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนตอบ เช่น
    - เราศึกษาดวงอาทิตย์  ข้อมูลที่ได้นำไปพยากรณ์ ลักษณะดาวฤกษ์อื่นๆได้หรือไม่
        แนวคำตอบ : ได้
    - นักเรียนคิดว่า ดวงอาทิตย์มีสีอะไร
        แนวคำตอบ : ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางมีสีเหลือง
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5  คน คละกันตามความสามารถ โดยแต่ละคนมีชื่อตามกลุ่มดาวฤกษ์ราศีต่างๆ  เช่น กลุ่มดาวคนยิงธนู   กลุ่มดาวแมงป่อง  กลุ่มดาวคนคู่  กลุ่มดาวหญิงสาว
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปศึกษาเนื้อหาร่วมกับนักเรียนกลุ่มอื่นในหัวข้อต่อไปนี้
    - หัวข้อที่ 1         ความสว่างของดาวฤกษ์
    - หัวข้อที่ 2         สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
    - หัวข้อที่ 3         จุดจบของดาวฤกษ์ที่เป็นดาวแคระขาว
    - หัวข้อที่ 4         จุดจบของดาวฤกษ์ที่เป็นดาวนิวตรอน
    - หัวข้อที่ 5         จุดจบของดาวฤกษ์ที่เป็นหลุมดำ

ชั่วโมงที่ 3-4
1. หลังจากเข้าศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วให้กลับกลุ่มเดิม  ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเล่าลักษณะเนื้อหาที่ตนได้ศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง  ความสว่างของดาวฤกษ์  ใบงานที่ 2.2 เรื่อง  สี และอุณหภูมิของดาวฤกษ์  และใบงานที่ 2.3  เรื่อง  จุดจบของดาวฤกษ์

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของใบงานร่วมกัน   หากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขให้ถูกต้องตามมติของกลุ่ม
2. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน   แล้วให้แต่ละกลุ่มแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องตามที่เฉลยและเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  และจดบันทึกความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจ
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นเพื่ออธิบายธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์  เพื่อนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft  Power Point

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  ดาวฤกษ์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน เรื่อง
 ดาวฤกษ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft
 Power Point

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน เรื่อง
 ดาวฤกษ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft
 Power Point

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-ม.6
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสว่างของดาวฤกษ์
3. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์  
4. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง จุดจบของดาวฤกษ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด 
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.astroschool.in.th/picpost/news/part2_270109095844_small.jpg&imgrefurl
    - http://objsam.files.wordpress.com/2008/04/nebula_rcw49_04lrg.jpg&imgrefurl
    - http://www.lancs.ac.uk/ug/hilditch/pic3.gif&imgrefurl                                                               
    - http://helensguidetothegalaxy.files.wordpress.com    
    - http://www.williamsclass.com/
    - http://www.azizstan.ac.th/th/images/stories/articles/astro/superstar.jpg&imgrefurl

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้