Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ดาวฤกษ์

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 18 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 17,096 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวฤกษ์ ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง การเกิดดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ดาวฤกษ์เกิดจากกลุ่มแก๊สไฮโดรเจนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เนบิวลา ยุบตัวลงช้า ๆ  ด้วยแรงโน้มถ่วงจากศูนย์กลาง  อัตราการยุบตัวจะถูกเร่งให้เร็วขึ้น เมื่อใจกลางกลุ่มแก๊สมีขนาดใหญ่ขึ้น  อุณหภูมิที่ใจกลางจะสูงขึ้น และมีความหนาแน่นมากขึ้น  จนใจกลางของกลุ่มแก๊สมีอุณหภูมิ  15 ล้านองศาเคลวิน  จะเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์  เราจึงเริ่มต้นนับอายุของกลุ่มแก๊สนี้ว่า ดาวฤกษ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   7.1  ม.4 – 6/2  สืบค้นและอธิบายธรรมชาติ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์                       

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการกำเนิดของดาวฤกษ์ได้
2. บอกวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง       
1. ดาวฤกษ์ เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่กำเนิดมาจากเนบิวลาที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุไฮโดรเจน   ที่แก่นกลางของดาวฤกษ์จะเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์  หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม  ได้พลังงานออกมา
2. อันดับความสว่างของดาวฤกษ์ที่สังเกตเห็นได้มาจากความสว่างปรากฏที่ขึ้นอยู่กับความสว่างจริงและระยะห่างจากโลก
3. สีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์และอายุของดาวฤกษ์
4. ดาวฤกษ์มีอายุยาวหรือสั้น  มีจุดจบเป็นหลุมดำ  หรือดาวนิวตรอน หรือดาวแคระขาว  ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์    

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตวิทยาศาสตร์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง , เทคนิคคู่คิด )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง ดาวฤกษ์

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละคนมีหมายเลขประจำตัวตั้งแต่ 1 - 4  แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กัน  ศึกษาการเกิดดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
2. ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารับใบความรู้เรื่อง กำเนิดดาวฤกษ์  และใบความรู้เรื่อง  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ในใบความรู้
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียน                                          
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเล่ารายละเอียดที่ได้ศึกษาไปแล้ว โดยให้แต่ละคนใช้เวลาในการเล่าเท่าๆ กัน จนครบทุกคน
5. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดดาวฤกษ์  และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนอีกครั้ง  แล้วจับคู่กันสรุปความรู้เรื่อง การเกิดดาวฤกษ์  และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วนำข้อมูลไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนจับคู่กันทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง กำเนิดดาวฤกษ์  และใบงานที่ 1.2 เรื่อง วิวัฒนาการดาวฤกษ์
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
3. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเกิดดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-ม.6
2. ใบความรู้ เรื่อง กำเนิดดาวฤกษ์
3. ใบความรู้ เรื่อง วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเกิดดาวฤกษ์   
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง วิวัฒนาการดาวฤกษ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.astroschool.in.th/picpost/news/part2_270109095844_small.jpg&imgrefurl
    - http://objsam.files.wordpress.com/2008/04/nebula_rcw49_04lrg.jpg&imgrefurl
    - http://www.lancs.ac.uk/ug/hilditch/pic3.gif&imgrefurl                                                               
    - http://helensguidetothegalaxy.files.wordpress.com/            
    - http://www.williamsclass.com/
    - http://www.azizstan.ac.th/th/images/stories/articles/astro/superstar.jpg&imgrefurl

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้