Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:50 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 13 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 15,811 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง กาแล็กซี เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

กาแล็กซีถือกำเนิดมาจากกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า เนบิวลา  เกิดขึ้นหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ (Big - Bang)  กาแล็กซีจึงมีองค์ประกอบเป็นกลุ่มแก๊สที่ยังไม่จับตัวกัน  

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   7.1  ม.4- 6/1  สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการกำเนิดกาแล็กซีได้
2. อธิบายองค์ประกอบของกาแล็กซีได้
3. อธิบาย และบอกชนิดของกาแล็กซีได้
4. อธิบายลักษณะ องค์ประกอบต่างๆ  ของกาแล็กซีทางช้างเผือกได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 -
เอกภพกำเนิด ณ จุดที่เรียกว่าบิกแบง  เป็นจุดที่พลังงานเริ่มเปลี่ยนเป็นสสารเกิดอนุภาคควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน  พร้อมปฏิอนุภาค  เมื่ออุณหภูมิของเอกภพลดต่ำลง  ควาร์กจะรวมตัวกันเป็นอนุภาคพื้นฐาน คือ โปรตอน  และนิวตรอน  ต่อมาโปรตรอนและนิวตรอนรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม   และเกิดเป็นอะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียม  อะตอมของไฮโดรเจน และฮีเลียมซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเนบิวลาดั้งเดิมกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ กลายเป็นกาแล็กซี  ภายในกาแล็กซีเกิดเป็นดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. จิตวิทยาศาสตร์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคการต่อเรื่องราว)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันทบทวนวิวัฒนาการของเอกภพ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วตั้งชื่อให้แต่ละคนตามชื่อ นักดาราศาสตร์ที่สำคัญๆ  ของโลก  และของไทย  แล้วแบ่งกันศึกษาหัวข้อต่อไปนี้
    - กำเนิดกาแล็กซี
    - องค์ประกอบของกาแล็กซี
    - ชนิดของกาแล็กซี
    - ทางช้างเผือกและกาแล็กซีทางช้างเผือก
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มให้ศึกษาเรื่องต่าง ๆ  ออกมารวมตัวกับสมาชิกในกลุ่มอื่นที่ศึกษาหัวข้อเดียวกัน
4. นักเรียนใช้หนังสือเรียน และแหล่งค้นคว้าอื่นๆ มาประกอบการศึกษา
5. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้จนเกิดความเข้าใจ  และเกิดความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ศึกษา
6. ให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่มเดิม  แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูแจกใบงานที่ 2.1 เรื่อง กำเนิดกาแล็กซี และองค์ประกอบของกาแล็กซี  ใบงานที่  2.2 เรื่องชนิดของกาแล็กซี  และใบงานที่ 2.3  เรื่อง ทางช้างเผือก และกาแล็กซีทางช้างเผือก  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงาน ส่งภายในชั่วโมง
2. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน แล้วอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมและทำใบงาน
3. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ  เพื่อร่วมกันสืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  และกาแล็กซี แล้วสรุปความรู้เพื่อนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม  Microsoft  Power Point  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงานเรื่อง
 เอกภพและกาแล็กซี ด้วยโปรแกรม 
 Microsoft Power Point

 แบบประเมินการนำเสนอผลงานเรื่อง เอกภพ
 และกาแล็กซี ด้วยโปรแกรม Microsoft
 Power Point

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  3 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ม.4-ม.6
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง  กำเนิดกาแล็กซี และองค์ประกอบของกาแล็กซี
3. ใบงานที่  2.2  เรื่อง  ชนิดของกาแล็กซี
4. ใบงานที่  2.3  เรื่อง ทางช้างเผือก และกาแล็กซีทางช้างเผือก   

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson7.pdf 
    - www.atom.rmutphysics.com/charud/scibook.atom2/ newquark/newquark2/lepton2.htm
    - www.bs.ac.th/2548/e_bs/G3/kone/Galacy2.jpg&imgrefurl
    - http://www.rwb.ac.th/E-rwb/ulesson2.htmhttp:/www.rwb.ac.th/E-rwb/ulesson2.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้