Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 14:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โลกและการเปลี่ยนแปลง

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 12 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 24,731 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลก บริเวณผิวรอยต่อของแผ่นทวีป  มีโอกาสที่จะเกิดมากที่สุด  นอกจากนี้ ในแผ่นทวีปยังมีรอยเลื่อนต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ในประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่สำคัญๆ  ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เช่นกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   6.1  ม.4 -6/3  ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
            ม.4 -6/4  สืบค้นและอธิบายความสำคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทดลองและอธิบายการเกิดแผ่นดินไหวได้
2. อธิบายและระบุแหล่งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวของโลกและของไทยได้
3. อธิบายการเกิดภูเขาไฟ และระบุประเภทของภูเขาไฟได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. จากการศึกษาทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาคและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้พบว่าแผ่นดินไหวและภูเขาไฟส่วนใหญ่จะเกิดอยู่ตามแนวรอยตะเข็บของขอบแผ่นธรณีภาคที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ
2. รอยเลื่อน เป็นแนวรอยแตกของหินที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กันและขนานไปกับรอยแตก  ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
3. รอยคดโค้ง  เป็นรอยที่ปรากฏในหินเกิดจากการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค
4. กระบวนการเกิดรอยเลื่อน  รอยคดโค้ง  การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาคเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดเทือกเขาบนโลก
5. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญและมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่  แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด 
6. แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดธรณีพิบัติภัยรูปแบบอื่นตามมาทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์  เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะธรณีสัณฐาน ชนิดหิน และสภาพแวดล้อม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตวิทยาศาสตร์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง , เทคนิคคู่คิด )

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครุแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละคนมีหมายเลขประจำตัวตั้งแต่ 1 - 4  แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กัน  ศึกษาแผ่นดินไหว  และ ภูเขาไฟปะทุ
2. ครูแนะนำให้นักเรียนใช้หนังสือเรียน ประกอบการศึกษา
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเล่ารายละเอียดที่ได้ศึกษาไปแล้ว โดยให้แต่ละคนใช้เวลาในการเล่าเท่าๆ กัน จนครบทุกคน
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว  และ ภูเขาไฟปะทุ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนอีกครั้ง  แล้วจับคู่กันสรุปเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว  เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วนำข้อมูลไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
6. นักเรียนจับคู่กันทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง แผ่นดินไหวเกิดได้อย่างไร   และใบงานที่  3.2 เรื่องแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว

ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนอีกครั้ง  แล้วจับคู่กันสรุปเกี่ยวกับการเกิดภูเขาไฟปะทุ เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วนำข้อมูลไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
2. นักเรียนจับคู่กันทำใบงานที่ 3.3 เรื่อง รอยเลื่อนในประเทศไทย  และใบงานที่  3.4  เรื่อง การเกิดภูเขาไฟ  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเกิดภูเขาไฟ

ชั่วโมงที่ 5-6
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนอีกครั้ง  แล้วจับคู่กันสรุปเกี่ยวกับประเภทของภูเขาไฟ  เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วนำข้อมูลไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
2. นักเรียนจับคู่กันทำใบงานที่ 3.5 เรื่อง ประเภทของภูเขาไฟ  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ประเภทของภูเขาไฟ
4. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม 4 คน ตามความสมัครใจ  เพื่อร่วมกันสืบค้นและสรุปผลการทดลองในกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน  แล้วนำมาวิเคราะห์และสรุปความรู้เพื่อนำเสนอผลงานเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงด้วยโปรแกรม  Microsoft  Power Point  

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.2

 ใบงานที่ 3.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.3

 ใบงานที่ 3.3

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.4

 ใบงานที่ 3.4

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.5

 ใบงานที่ 3.5

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน เรื่อง โลก
 และการเปลี่ยนแปลง ด้วยโปรแกรม  
 Microsoft  Power Point

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน เรื่อง โลก
 และการเปลี่ยนแปลง ด้วยโปรแกรม 
 Microsoft Power Point

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ม.4-ม.6
2. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง แผ่นดินไหวเกิดได้อย่างไร 
3. ใบงานที่ 3.2  เรื่อง แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว
4. ใบงานที่ 3.3 เรื่อง รอยเลื่อนในประเทศไทย
5. ใบงานที่ 3.4 เรื่อง การเกิดภูเขาไฟ
6. ใบงานที่ 3.5 เรื่อง ประเภทของภูเขาไฟ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://kluayza12402.blogspot.com/2009/01/blog-post.html&usg
    - http://www.bantan.ac.th/
    - http://krusaneh.exteen.com/images/Pangaea2.gif&imgrefurl
    - http://somoetouristbehaviour.files.wordpress.com/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้