Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 11 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 16,485 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก (1) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

มหาเวสสันดรชาดก  เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์โดยสมบูรณ์  มีเรื่องราวทั้งโศกเศร้าและสนุกสนาน จึงเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในการฟังเทศน์มหาชาติ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
  ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น        

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมา และประวัติผู้แต่งของมหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกได้
2. บอกลักษณะคำประพันธ์และรูปแบบของมหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
 - จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม
 - การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพวาด ชูชกจูงกัณหา ชาลี มาให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน  แล้วสนทนากับนักเรียนถึงบุคคลในภาพนี้ว่า  นักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินเรื่องราวมาก่อนหรือไม่  แล้วสนทนากับนักเรียนเพื่อเข้าสู่เรื่อง  มหาเวสสันดรชาดก
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน  โดยกำหนดให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มเข้าไปศึกษาความรู้ในศูนย์การเรียนที่ตรงกับหมายเลขกลุ่มของตนเองและร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้   กำหนดให้ศึกษาในศูนย์การเรียนละ 10 นาที    เมื่อครบเวลาแล้วให้เวียนไปศึกษาในศูนย์ต่อไปจนครบทั้ง 4 ศูนย์ฯ  (ครูเตรียมถ่ายเอกสารจากหนังสือเรียนเพื่อใช้ในศูนย์การเรียนให้ครบกับจำนวนของนักเรียน)
      ศูนย์การเรียนที่ 1      ความเป็นมาของเรื่องมหาเวสสันดรชาดก   
      ศูนย์การเรียนที่ 2      ประวัติผู้แต่งเรื่องมหาเวสสันดรชาดก   
      ศูนย์การเรียนที่ 3      ลักษณะคำประพันธ์ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก   
      ศูนย์การเรียนที่ 4      เรื่องย่อ มหาชาติ 13 กัณฑ์
3. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในศูนย์การเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความเป็นมา และประวัติผู้แต่ง ของมหาเวสสันดรชาดกรวมทั้งฉันทลักษณ์ของร่ายยาว

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามเดิม  จากนั้นให้นักเรียนเล่นเกม “เพียงกระซิบบอก”  โดยครูจะตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นมา  ประวัติผู้แต่ง  ฉันทลักษณ์ของร่ายยาวและเรื่องย่อมหาชาติ 13 กัณฑ์   เช่น
    - มหาเวสสันดรชาดก เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาแก่ภิกษุสงฆ์ ณ ที่ใด
    - หลักฐานที่ปรากฏในการค้บพบของมหาเวสสันดรชาดก คือสิ่งใด
    - งานบุญในการเทศน์มหาชาติทางภาคอีสาน มีชื่อว่าอะไร
    - มหาชาติกัณฑ์ชูชก แต่งโดยสำนักใด
    - เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งมหาชาติกัณฑ์ใด
    - การบังคับสัมผัสระหว่างวรรคของร่ายยาว มีลักษณะอย่างไร
    - มหาชาติกัณฑ์ที่ 3  มีชื่ออะไร และกล่าวถึงเรื่องใด
2. ให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ 1 คน ออกมาอ่านคำถามของครูในบัตรคำ  ส่วนสมาชิกอีก 2 คน เข้าแถวเว้นระยะห่าง   ให้นักเรียนคนที่อ่านคำถามกระซิบคำถามให้เพื่อนคนที่ 1 ฟัง   คนที่ 1 กระซิบให้คนที่ 2 ฟัง  แล้วคนที่ 2  นำคำถามที่ได้รับไปบอกกับคนที่ 3 เพื่อให้เขียนคำตอบแล้วนำมาส่งครู
3. ครูตรวจสอบความถูกต้องของคำถามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งมา  กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความเป็นมา  ประวัติผู้แต่ง  ฉันทลักษณ์ของร่ายยาวและเรื่องย่อมหาชาติ 13 กัณฑ์  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรม
 การทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4
2. ภาพวาด  ชูชกจูงกัณหา ชาลี
3. เกม  เพียงกระซิบบอก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วัด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้