Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:15 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มงคลสูตรคำฉันท์

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 11 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 15,501 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มงคลสูตรคำฉันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ (2) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

มงคล 38 ประการ  เป็นพระธรรมคำสอนที่จะนำมาเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้า   การศึกษาเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์  สามารถนำข้อคิดจากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
  ม.4-6/3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
             ม.4-6/4  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุปเนื้อหามงคลสูตร 38 ประการได้
2. บอกข้อคิดและคุณค่าที่ได้จากมงคลสูตรคำฉันท์ได้    

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
 - ด้านวรรณศิลป์
 - ด้านสังคมและวัฒนธรรม
2. การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพงานเลี้ยงที่มีการดื่มสุรา มาให้นักเรียนดู  แล้วซักถามนักเรียนว่าบุคคลในภาพนี้ประพฤติตนผิดจากมงคลสูตรข้อใด  จากนั้นสนทนากับนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่การวิเคราะห์ด้านเนื้อหาจากเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
2. ให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในห้อง และในโรงเรียนว่า รอบๆ ตัวของนักเรียนนั้น มีบุคคลใดที่ประพฤติตนตามมงคลสูตร 38 ประการ  หรือขาดมงคลสูตรข้อใด  โดยให้ออกไปสังเกตภายในโรงเรียน  พร้อมทั้งอธิบายว่า การประพฤติตนแบบนี้ มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ให้บันทึกลงในใบงานที่ 2.1  เรื่อง วิถีชีวิตกับมงคล 38 ประการ
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน  ให้ออกมานำเสนอการสังเกตหน้าชั้นเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
5. ให้นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการ “มงคล 38 ประการ” โดยให้จัดทำภาพประกอบมงคลแต่ละข้อและเขียนอธิบายสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติ                   

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการจัดนิทรรศการ

 แบบประเมินการจัดนิทรรศการ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4
2. ภาพงานเลี้ยงที่มีการดื่มสุรา
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถีชีวิตกับมงคล 38 ประการ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด                                                               
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้