Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มงคลสูตรคำฉันท์

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 11 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 10,387 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มงคลสูตรคำฉันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ (1) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

มงคลสูตรคำฉันท์ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  กล่าวถึงมงคล 38 ประการ อันเป็นพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎก

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
  ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น        

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความเป็นมา และประวัติผู้แต่งของมงคลสูตรคำฉันท์ได้
2. อธิบายลักษณะคำประพันธ์ของมงคลสูตรคำฉันท์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
 - จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม
 - การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม
 - การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและวรรณกรรม
 - การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการคิดวิเคราะห์
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนโดยการใช้คำถาม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูยกตัวอย่างสำนวน “คบคนพาล จะพาไปหาผิด  คบบัณฑิต จะพาไปหาผล” หน้าชั้นเรียน  แล้วซักถามนักเรียนว่า สำนวนนี้มีความหมายเกี่ยวกับการคบเพื่อนอย่างไร 
2. ให้นักเรียนศึกษา ความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์จากเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
3. ครูตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน โดยให้นักเรียนที่ยกมือตอบก่อนออกมาเขียนคำตอบบนกระดาน โดยให้เพื่อนๆ ช่วยตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง  เพื่อนคนใดสามารถตอบได้ถูกต้องและมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ   ตัวอย่างคำถาม เช่น
    - มงคล 38 เป็นสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎก หมวดใด
    - เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนามงคล 38 ประการแล้ว ใครเป็นผู้นำมงคล 38 ประการ ไปเผยแผ่แก่ภิกษุอื่น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความเป็นมาและประวัติผู้แต่งของเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ มาก่อนการเรียนครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาในชั่วโมงที่แล้ว  เรื่อง ความเป็นมาและประวัติผู้แต่งของเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
2. ให้นักเรียนออกมานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์  ของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยเรียงตามลำดับ 1-38  นักเรียนสามารถออกแบบการนำเสนอตามความสนใจ  ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  และเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องซักถามข้อสงสัยได้  
3. ให้นักเรียนที่นำเสนอตั้งคำถาม ถามเพื่อนในห้องใครสามารถตอบถูกได้มากที่สุดจะได้คะแนนเพิ่ม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการนำเสนอ มงคล 38 ประการ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
 -
หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้