Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 11 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 14,824 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี (1) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  เป็นบทความพระราชนิพนธ์ที่นำมาจากหนังสือรวมบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง มณีพลอยร้อยแสง  เป็นเรื่องที่แสดงพระราชดำริเกี่ยวกับบทกวีของไทยและบทกวีจีนที่กล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
  ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น        

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมา และประวัติผู้แต่งของเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวีได้
2. บอกลักษณะคำประพันธ์และรูปแบบของเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวีได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
 - จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม
 - การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูเปิดแถบบันทึกเสียง เพลง ชีวิตกสิกร ให้นักเรียนฟัง  แล้วซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเพลงนี้ว่ากล่าวถึงสิ่งใด  ผู้แต่งต้องการแสดงให้เห็นถึงเรื่องใด
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความรู้เกี่ยวกับการทำนา และชาวนา ว่าชาวนามีหน้าที่อย่างไรและมีผลต่อชีวิตของคนไทยอย่างไร 
3. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน  กลุ่มละ 4 คน ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวีจากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่กำหนด คนละ 1 ประเด็น  ดังนี้
    - ความเป็นมา
    - ประวัติผู้แต่ง
    - ลักษณะคำประพันธ์
    - เรื่องย่อ
4. ให้สมาชิกในกลุ่มสรุปสาระสำคัญของประเด็นที่ศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มตั้งคำถาม กลุ่มละ 5 ข้อ เพื่อทายกับเพื่อนในกลุ่มอื่นๆ  กลุ่มที่สามารถตอบคำถามของเพื่อนได้มากที่ สุดจะเป็นผู้ชนะ เช่น
    - ทุกข์ของชาวนาในบทกวี เป็นบทความที่นำมาจากหนังสือเรื่องใด
    - งานพระราชนิพนธ์วรรณกรรมร้อยแก้วของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีเรื่องอะไรบ้าง
    - ในเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  มีบทกวีของกวีท่านใดบ้าง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
6. ให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้รับลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรม
 การทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4
2. แถบบันทึกเสียง เพลง ชีวิตกสิกร
3. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้