Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 20:39 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หัวใจชายหนุ่ม

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 10 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 23,132 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หัวใจชายหนุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม (1) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หัวใจชายหนุ่ม  เป็นนวนิยายร้อยแก้วในรูปแบบของจดหมายจากเพื่อนถึงเพื่อนที่มีการผูกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
  ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น        

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมา และประวัติผู้แต่งของเรื่อง หัวใจชายหนุ่มได้
2. บอกลักษณะคำประพันธ์และรูปแบบของเรื่อง หัวใจชายหนุ่มได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
    หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
 - จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม
 - การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาให้นักเรียนดู  แล้วซักถามนักเรียนถึงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่นักเรียนเคยรู้จัก  เช่น วรรณคดีเรื่อง มัทนะพาธา ความพยาบาท เป็นต้น จากนั้นสนทนากับนักเรียนเพื่อเข้าสู่พระราชนิพนธ์อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องหัวใจชายหนุ่ม
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  ให้แต่ละคนกำหนดหมายเลขประจำตัว 1-4 เพื่อศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน  แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาในประเด็นที่กำหนด  ดังนี้
    - หมายเลข1  ความเป็นมาของเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
    - หมายเลข2  ประวัติผู้แต่งเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
    - หมายเลข3  ลักษณะคำประพันธ์เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
    - หมายเลข4  เรื่องย่อเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
3. ให้สมาชิกแต่ละหมายเลขสรุปความรู้  และแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง รู้ไว้ใช่ว่ากับหัวใจชายหนุ่ม
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน ให้ตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ศึกษาไป  เช่น   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระนามแฝงสำหรับเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ว่าอย่างไร ให้ยกตัวอย่างพระราชนิพนธ์เรื่องอื่นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นต้น  ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความเป็นมาและประวัติผู้แต่งของเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนเรื่องย่อของเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม    แล้วแบ่งนักเรียนเป็น 11 กลุ่ม  พร้อมกับแบ่งจดหมายจากเรื่อง หัวใจชายหนุ่มทั้ง 11 ฉบับ ให้กลุ่มละ 1 ฉบับ  โดยให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาว่าจดหมายฉบับที่ตนได้รับมีเนื้อความกล่าวถึงเรื่องใด และหาคำศัพท์ที่แปลกใหม่  พร้อมอธิบายความหมาย
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความรู้ที่ได้ศึกษาหน้าชั้นเรียน  โดยให้สรุปความจดหมายในฉบับนั้นๆ และอธิบายคำศัพท์ที่พบอย่างชัดเจน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   ตัวอย่างเช่น

                   จดหมายฉบับที่  1  
                   กล่าวถึง การเดินทางกลับประเทศไทยของนายประพันธ์ที่กล่าวตัดพ้อในชะตาชีวิตของตนที่ต้อง
                   จากเมืองอังกฤษอันเป็นเมืองที่แสนสบาย เขาเคยได้ทานอาหารในเร็สตอรังต์ และเต้นรำตาม    
                   สถานบันเทิงต่างๆ พร้อมทั้งพบปะหญิงสาวอังกฤษ   ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหาไม่ได้ในประเทศไทย   
                   จึงทำให้นายประพันธ์เกิดความรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่ง
                   คำศัพท์            
                   - เร็สตอรังต์     ความหมาย    restaurant  ภัตตาคาร  ร้านอาหาร

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในจดหมายจากเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรม
 การทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4
2. พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง รู้ไว้ใช่ว่ากับหัวใจชายหนุ่ม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว       

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้