Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:24 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 10 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 30,167 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง นิทานเวตาล (2) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นิทานเวตาล เป็นวรรณคดีที่ประกอบไปด้วยสาระทั้งเป็นบันเทิงคดี และให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน ด้วยตัวละครที่มีไหวพริบและกลวิธีการดำเนินเรื่องที่ไม่ซับซ้อน อ่านง่าย  การวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาจากเรื่องนิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10)  จะทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำหลักปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
  ม.4-6/3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
             ม.4-6/4  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่องนิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10) ได้
2. อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาจากเรื่องนิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10) ได้
3. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี เรื่อง นิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
    - ด้านวรรณศิลป์
    - ด้านสังคมและวัฒนธรรม
2. การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  :  กระบวนการกลุ่ม   วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนร่วมกับทบทวนเนื้อหา นิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10)
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน  4-5  คน ออกมานำเสนอข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานเวตาล (เรื่องที่ 10) พร้อมยกตัวอย่างประกอบ   ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  4-5  คน  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาถึงข้อคิดที่ได้จากการอ่าน นิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10)  พร้อมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  จากนั้นให้ออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ หน้าชั้นเรียน
4. ให้แต่ละกลุ่มบันทึกข้อคิดที่ได้รับ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ลงในใบงาน      ที่ 2.1 เรื่อง คุณค่านิทานเวตาล  
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10) 

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนความรู้เรื่อง นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10)  และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่น่าสนใจ  เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าในส่วนที่มีความสนใจได้
2. ให้นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการ “ นิทานเวตาล  พาเพลิน ”  โดยให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหา นิทานเวตาล อีก 9 เรื่อง จากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต  จากนั้นให้นำมาจัดนิทรรศการอธิบายประวัติผู้แต่ง จุดประสงค์ในการแต่ง  รวมทั้งเนื้อเรื่อง นิทานเวตาล ทั้ง 10 เรื่อง และบอกคุณค่าด้านเนื้อหา คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากนิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10)  พร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุตินิทานเวตาล (เรื่องที่ 10)  ประกอบ ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากเรื่อง นิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10)

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

 แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการจัดนิทรรศการ

 แบบประเมินการจัดนิทรรศการ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง คุณค่านิทานเวตาล

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด                                                               
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้