Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:41 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 10 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 15,475 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ศึกกะหมังกุหนิง (2) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

อิเหนา เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน  มีตัวละครที่หลากหลาย   และเนื้อเรื่องสามารถสะท้อนวัฒนธรรมของชาวชวา ผ่านทางตัวละครที่มีอุปนิสัยแตกต่างกันไป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
   ม.4-6/1   วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
              ม.4-6/3   วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แปลความคำประพันธ์จากวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงได้
2. บอกลักษณะนิสัยของตัวละครในวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงได้
3. สรุปเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
    - การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและวรรณกรรม
    - การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
2. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
    - ด้านวรรณศิลป์
    - ด้านสังคมและวัฒนธรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามรถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอุปนัย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเขียนสำนวน "ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง" บนกระดาน  แล้วสนทนาถึงที่มาและความหมายของสำนวนนี้ว่า มีที่มาจากการที่อิเหนาไม่สนใจในตัวบุษบาตั้งแต่ตอนแรก แล้วยังนึกแปลกใจที่วิหยาสะกำยกทัพมาแย่งชิงบุษบาจากจรกา   แต่เมื่ออิเหนาเองได้เห็นหน้าบุษบา  อิเหนาก็คิดแย่งชิงนางมาจากจรกาเช่นเดียวกัน   จากนั้นสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องราวของเรื่อง อิเหนา
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  หรือรวมกลุ่มเดิมตามความสมัครใจ เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหาของวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละกลุ่มให้ออกมาเล่าเรื่องย่อ เมื่อกลุ่มแรกเล่าจบตอนแล้วให้กลุ่มต่อไปที่ถูกเลือกออกมาเล่าต่อให้ถูกต้อง ทำเช่นนี้จนจบเรื่อง  ครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูถามนักเรียน เรื่อง วงศ์อสัญแดหวา แล้วแสดงแผนผังแสดงวงศ์อสัญแดหวาบนกระดาน  จากนั้นขออาสาสมัครนักเรียนจำนวน 21 คน ให้ออกมาจำลองสถานการณ์เป็นเชื้อสายวงศ์อสัญแดหวาที่หน้าชั้นเรียน  ครูอธิบายความสัมพันธ์ของเชื้อสายวงศ์อสัญแดหวาโดยละเอียด
5. ให้นักเรียนออกมาสลับตำแหน่งแผนผังวงศ์อสัญแดหวาบนกระดาน  จากนั้นสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน  ให้ออกมาเรียงลำดับความสัมพันธ์วงศ์อสัญแดหวาให้ถูกต้อง 
6. ครูตรวจสอบความถูกต้อง  และให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องย่อ เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูติดแผนภูมิกลอนบทละครบทแรกจากเรื่องอิเหนาบนกระดาน
                                       “ เมื่อนั้น                              ท้าวกะหมังกุหนิงเรืองศรี
                                เสด็จเหนือแท่นรัตน์มณี                    ภูมีเห็นสองอนุชา
                                จึงตรัสเรียกให้นั่งรวมอาสน์                สำราญราชหฤทัยหรรษา
                                แล้วปราศรัยระตูบรรดามา                  ยังปรีดาผาสุกหรือทุกข์ภัย
                                ซึ่งเราให้หามาทั้งนี้                         จะไปตีดาหากรุงใหญ่
                                ระตูทุกนครอย่านอนใจ                      ช่วยเราชิงชัยให้ทันการ ”
2. ครูซักถามนักเรียนถึงความหมายของบทประพันธ์นี้ ว่านักเรียนสามารถถอดความได้อย่างไร และพบคำศัพท์ยากใดบ้าง  จากนั้นสนทนากับนักเรียนเพื่อเข้าสู่เรื่อง การถอดความคำประพันธ์
3. ให้นักเรียนร่วมกันถอดความคำประพันธ์ และอธิบายคำศัพท์ยากที่พบในบทประพันธ์บนกระดาน
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถอดความคำประพันธ์ในเรื่อง อิเหนา  ตอน ศึกกะหมังกุหนิง  กลุ่มละเท่าๆ กัน  พร้อมทั้งหาคำศัพท์ยากและคำแปล  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนครูคอยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการถอดความคำประพันธ์
6. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรม
 การทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4
2. แผนภูมิแสดงวงศ์อสัญแดหวา
3. แผนภูมิกลอนบทละคร
4. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง คำศัพท์น่ารู้

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2204

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้