Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:51 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรียนรู้การทำงาน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 9 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 27,906 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้การทำงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง งานเกษตร เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การใช้เครื่องมือเกษตรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับงาน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงและปลอดภัยในการทำงาน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ง 1.1  ป.1/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานเกษตร 
2. ใช้เครื่องมือในการรดน้ำต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืชได้อย่างปลอดภัย

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
   การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น
1. เครื่องมือเกี่ยวกับการปลูกพืช
2. เครื่องมือเกี่ยวกับการรดน้ำต้นไม้
3. เครื่องมือเกี่ยวกับการถอนและเก็บวัชพืช

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก, กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำเนื้อเพลง เป็ดอาบน้ำ  มาติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน  แล้วถามนักเรียนว่า ใครเคยได้ยินหรือเคยร้องเพลงนี้บ้าง ครูร้องนำนักเรียน 2 รอบ  แล้วให้นักเรียนร้องตามและเคาะจังหวะประกอบ

2. ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงอย่างพร้อมเพรียงกัน   และขออาสาสมัครนักเรียน 5 คน ออกมาทำท่าทางประกอบเพลง  และครูชมเชยนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครว่า มีความกล้าและแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์   
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันหาชื่อสัตว์ที่อยู่ในเนื้อเพลง เป็ดอาบน้ำ  ให้ครบและถูกต้อง   ดังนี้

4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายให้นักเรียนรู้ว่า  สัตว์เหล่านี้สามารถนำมาเลี้ยงไว้เพื่อประกอบอาหารได้  แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสัตว์ในบ้านของนักเรียนที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารว่ามีอะไรบ้าง  เช่น  เป็ด  ไก่  ปลา  หมู  กบ
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนรู้ว่า สัตว์เลี้ยงเหล่านี้เป็นผลผลิตที่มาจากการเกษตร ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารในครัวเรือน และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวได้
6. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของงานเกษตร แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างงานเกษตรในชุมชนของนักเรียน
7. ครูให้นักเรียนดูภาพจากหนังสือเรียน เกี่ยวกับอาชีพงานเกษตร เช่น การเลี้ยงเป็ด การทำประมง  ทำนา  แล้วอธิบายให้นักเรียนฟังว่า งานเกษตร หมายถึง งานที่ทำเกี่ยวกับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์  และการประมง  ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการทำงานเกษตรจะเก็บเอาไว้กินภายในครอบครัว แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน  และถ้ายังมีเหลือพอก็สามารถนำไปขายที่ตลาดในชุมชนได้เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง ความหมายของงานเกษตรโดยมีแนวทางในการสรุป ดังนี้
    - งานเกษตร  หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์และประมง  ซึ่งงานเหล่านี้เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของคนไทยที่ทำกันมานานแล้ว

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนฝึกร้องเพลง จ้ำจี้ผลไม้  เพื่อจะได้ฝึกการเล่น จ้ำจี้ผลไม้  ดังนี้

        วิธีเล่น
        1) ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน และแบมือทั้งสองข้างลงบนพื้น โดยให้คนหนึ่งเป็นคนจี้
        2) เริ่มเล่นโดยให้คนจี้ใช้นิ้วจิ้มไปที่มือของผู้เล่นรอบๆ วง พร้อมทั้งช่วยกันร้องเพลงไปด้วย
        3) เมื่อร้องเพลงจบเพลงแล้ว คนจี้จิ้มที่มือใคร คนนั้นต้องชักมือนั้นออกไป ผู้จี้ก็เริ่มเล่นใหม่อีกครั้งถ้าจี้ลงที่มือคนเดิมก็ให้คนนั้นออกจากการเล่น เพราะถูกจี้จนครบมือทั้งสองข้างแล้ว
        4) ผู้จี้จะทำจนจี้ครบหมดทุกคน คนสุดท้ายจะถูกเพื่อนกินโต๊ะ โดยนั่งหมอบเพื่อนจะสมมุติวางอาหารต่างๆ วางบนโต๊ะ แล้วทำท่าหยิบกิน

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกว่า ในเนื้อเพลง จ้ำจี้ผลไม้ มีผลไม้กี่ชนิด อะไรบ้าง และที่บ้านของนักเรียนมีปลูกไว้หรือไม่ ครูเขียนชื่อผลไม้ หรือขีดเส้นใต้ชื่อผลไม้ที่อยู่ในเนื้อเพลงให้ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบได้ง่าย
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง ความหมายและตัวอย่างการทำงานเกษตรในลักษณะต่างๆ จากนั้นครูอธิบายสรุปและบอกนักเรียนว่า การทำงานเกษตรมีขั้นตอนในการทำหลายขั้นตอนที่จำเป็นต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกขั้นตอนในการทำงานเกษตรที่นักเรียนรู้จัก หรือเคยปฏิบัติว่า มีขั้นตอนอะไรบ้าง และแต่ละขั้นตอนมีวิธีการทำอย่างไร
5. ครูให้นักเรียนดูภาพขั้นตอนการทำงานเกษตร การปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ จากหนังสือเรียนโดยครูอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนฟัง
6. ครูนำนักเรียนออกไปสำรวจแปลงเกษตรภายในโรงเรียน พร้อมกับอธิบายและสาธิตขั้นตอนการปลูกพืช เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
7. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้ว่า ขั้นตอนเหล่านี้เมื่อทำครบแล้วพืชก็จะเจริญงอกงามได้ดี และฝากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนในชั่วโมงนี้ไปฝึกการดูแลต้นไม้หรือพืชอื่นๆที่บ้าน โดยขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง
8. ครูอธิบายขั้นตอนในการเลี้ยงสัตว์ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า ในการเลี้ยงสัตว์ จะต้องหมั่นคอยดูแลและสังเกตสัตว์เลี้ยงของเราว่า มีอาการผิดปกติหรือไม่ และหากพบว่า สัตว์ที่เลี้ยงไว้มีอาการผิดปกติให้รีบพาไปพบสัตว์แพทย์เพื่อทำการรักษาทันที
9. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง งานเกษตรที่ฉันเคยทำ โดยให้จดบันทึกงานเกษตรที่นักเรียนเคยทำตามหัวข้อที่กำหนดให้ พร้อมวาดรูปและระบายสีให้สวยงาม เสร็จแล้วให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง การทำงานเกษตร โดยมีแนวทางในการสรุป ดังนี้
    - ขั้นตอนการทำงานเกษตร  ด้านการปลูกพืช
    - ขั้นตอนการทำงานเกษตร  ด้านการเลี้ยงสัตว์
ครูเน้นย้ำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว

ชั่วโมงที่ 5-6 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือที่นักเรียนเคยใช้ในงานเกษตร แล้วให้นักเรียนช่วยกัน   ยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้าง เช่น  จอบ  เสียม  สายยางรดน้ำ
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง เครื่องมือเกี่ยวกับการปลูกพืช จากหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ตามลำดับเครื่องมือที่ครูกำหนดให้  ดังนี้
    - จอบ
    - เสียม
    - ปุ้งกี๋
    - บัวรดน้ำ
    - สายยาง
    - ส้อมพรวน  ช้อนปลูก
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถาม เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการปลูก  ดังนี้
    - ฉันมีหน้าที่ขุดดิน  พรวนดิน  ทายซิว่าฉันคือใคร  ( เสียม )
    - ใช้ฉันแล้วม้วนเก็บเข้าที่  ทายซิว่า ฉันคือใคร   ( สายยาง )
    - ใครๆ ชอบใช้ฉันพรวนดินรอบๆโคนต้น  ทายซิว่า ฉันคือใคร   (ส้อมพรวน)
ครูให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมและสรุปความรู้
4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การรดน้ำต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช จากหนังสือเรียน แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ดังนี้
    - หากนักเรียนต้องรดน้ำต้นกล้า นักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ใดในการรดน้ำ
    - การใช้ช้อนปลูกมีประโยชน์อย่างไร
    - การถอนวัชพืชมีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง เครื่องมือเกษตร โดยให้โยงเส้นจับคู่เครื่องมือเกษตรกับการใช้งานเครื่องมือเกษตร เสร็จแล้วครูเฉลยคำตอบในใบงานให้นักเรียนฟัง
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย หรือประเด็นที่นักเรียนสนใจเพิ่มเติม
7. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มฝึกรดน้ำต้นไม้ ถอนและเก็บวัชพืช จากนั้นจดบันทึกการฝึกปฏิบัติลงในสมุด และออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
8. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.2 เรื่อง เครื่องมือเกษตร โดยให้บอกชื่อและวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานรดน้ำต้นไม้ ถอนและเก็บวัชพืช แล้วเลือกเครื่องมือที่ใช้กับงานดังกล่าว 1 ชิ้น และออกมาสาธิตการใช้เครื่องมือชิ้นนั้นที่หน้าชั้นเรียน ครูประเมินผลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับงานเกษตร

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.2 เรื่อง
 เครื่องมือเกษตร

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.2 เรื่อง
 เครื่องมือเกษตร

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
2. เพลง เป็ดอาบน้ำ
3. เพลง จ้ำจี้ผลไม้
4. ใบกิจกรรมเสริม
5. เครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตร เช่น ส้อมพรวน จอบ เสียม
6. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง งานเกษตรที่ฉันเคยทำ
7. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เครื่องมือเกษตร

แหล่งการเรียนรู้ 
1. ผู้ปกครอง / ผู้รู้
2. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้