Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พลังงานความร้อน

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 22,985 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พลังงานความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน (ตอนที่ 2) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การถ่ายโอนความร้อน มี 3 วิธี คือ การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยการสั่นของโมเลกุลการพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปด้วย การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อนไปใช้ประโยชน์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 5.1  ม.1/2  สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
   ว 8.1  ม. 1-3/1 – ม. 1-3/9

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของการถ่ายโอนความร้อนได้
2. บ่งชี้การถ่ายโอนพลังงานด้วยการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อนได้
3. บอกประโยชน์การถ่ายโอนความร้อนได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การนำความร้อน
2. การพาความร้อน
3. การแผ่รังสีความร้อน
4. ประโยชน์การถ่ายโอนความร้อน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 -
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบทดลอง) 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เทียนจุดไฟ แล้วให้นักเรียนลองใช้มืออังเหนือเปลวไฟและสอบถามว่า นักเรียนรู้สึกอย่างไร ให้นักเรียนสนทนาและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจศึกษาทดลองเพื่อหาคำตอบว่า นักเรียนรู้สึกร้อนได้เพราะเหตุใด
2. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดปัญหาและสมมติฐาน
3. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยครูผู้สอนคอยแนะนำและอธิบายวิธีการทดลอง
4. นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองตามใบงานที่ 22.1 การพาความร้อนของอากาศ  จากนั้นสังเกตและบันทึกผลการทดลอง
5. นักเรียนนำเสนอผลการทดลองและกระบวนการที่ใช้ในการทดลอง
6. ครูและนักเรียนอภิปรายผลการทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
    - การพาความร้อน เป็นวิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากแหล่งกำเนิดโดยมีตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือแก๊สซึ่งความร้อนจะเคลื่อนที่ไปกับตัวกลางนั้น

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูใช้รูปภาพเกี่ยวกับการพาความร้อนจากหนังสือเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างและตั้งประเด็นคำถามว่า การพาความร้อนมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรบ้าง
2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ  4-5 คน
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาภาพกรณีตัวอย่างตามใบงานที่ 22.2 ประโยชน์การพาความร้อน ให้เวลาศึกษา 20 นาที ให้สมาชิกหาคำตอบตามประเด็นที่ครูกำหนด เพื่อเตรียมอภิปราย
4. สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายตามประเด็น แล้วนำเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5. ครูและนักเรียนอภิปรายประโยชน์ของการพาความร้อน ดังนี้
    - ใช้ผิงไฟในหน้าหนาว
    - ใช้ประกอบอาหาร
    - ทำให้เกิดกระแสลม เช่น ลมบกลมทะเล
6. ครูเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี และมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ การแผ่รังสี  โดยมีหัวข้อให้สืบค้นตามรายละเอียดในชิ้นงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจการทำใบงานที่ 22.1

 ใบงานที่ 22.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจการทำใบงานที่ 22.2

 ใบงานที่ 22.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินทักษะปฏิบัติ

 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม. 1 เล่ม 2
2. ใบงานที่ 22.1 การพาความร้อนของอากาศ
3. ใบงานที่ 22.2 ประโยชน์การพาความร้อน
4. วัสดุ-อุปกรณ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ เช่น
    - www.maceducation.com/e-knowledge
    - www.dekgeng.com/thai/conp/9812.htm
    - www.neutron.emutphysics.com/physicsboard/.../index.th.wikipedia.org/wiki/การถ่ายโอนความร้อน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้