Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:46 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สมบัติของสารและการจำแนกสาร

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 28 ก.พ. 2555
โหวต : | เข้าชม : 18,369 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมบัติของสารและการจำแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สารเนื้อผสม เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สารเนื้อผสม คือ สารที่เกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  โดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน  จึงสามารถมองเห็นได้ว่ามีสารเป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด  สารเนื้อผสมแบ่งออกเป็น สารแขวนลอย และสารคอลลอยด์  ซึ่งเราสามารถนำสมบัติของสารเนื้อผสมมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ทำสบู่เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกบนร่างกาย  เป็นต้น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 3.1  ม.1/1  ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่ม โดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม
   ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสมบัติของสารเนื้อเดียว  สารแขวนลอย  และสารคอลลอยด์
2. จำแนกสารแขวนลอย  และสารคอลลอยด์
3. นำสารเนื้อผสมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สารแขวนลอย
2. สารคอลลอยด์
3. สารคอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม  

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสืบค้น /  วิธีสอนแบบการทดลอง)  

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพส้มตำ  อากาศ  นาก  พริกกับเกลือ  น้ำอัดลม  น้ำสลัด  น้ำโคลน น้ำส้มคั้น น้ำนม  เป็นต้น  แล้วให้นักเรียนบอกว่า  ภาพที่เห็นเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม  พร้อมให้เหตุผลในการจัดจำแนกสารดังกล่าว
    แนวคำตอบ    สารเนื้อเดียว  ได้แก่   อากาศ  นาก  น้ำอัดลม
                      สารเนื้อผสม  ได้แก่  ส้มตำ  พริกกับเกลือ  น้ำสลัด  น้ำโคลน น้ำส้มคั้น  น้ำนม
                      เหตุผลในการจัดจำแนกสาร  คือ  สารที่มีเนื้อสารกลมกลืนกัน  เรียกว่า สารเนื้อเดียว 
                      ส่วนสารที่มีเนื้อสารที่ไม่กลมกลืนกันเรียกว่า  สารเนื้อผสม
2. นักเรียนแบ่งออกเป็น  6  กลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มมีผลการเรียนที่แตกต่างกัน ให้แต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อ  ซึ่งมี 3 หัวข้อ  ได้แก่  สารแขวนลอย  สารคอลลอยด์  สารคอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน  หัวข้อละ 2  กลุ่ม  เพื่อสืบค้นข้อมูล โดยให้เวลาในการสืบค้น 1 คาบ พร้อมออกแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้  โดยครูเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และซักถามในประเด็นที่สงสัย 
4. นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล  เพื่อตอบคำถามในใบงานที่ 16.1 สารเนื้อผสม

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง  เรื่อง  สมบัติของสารละลาย  สารคอลลอยด์ และสารแขวนลอย  พร้อมบันทึกผลลงในใบงานที่ 16.2
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลอง  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับกลุ่มอื่นๆ โดยเมื่อนำเสนอเสร็จในแต่ละกลุ่ม ครูจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามในประเด็นที่สงสัย  จากนั้นให้ผู้ฟังบันทึกข้อมูลที่ได้ฟัง พร้อมตอบคำถามลงในใบงานที่ 16.2
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง  สารเนื้อผสม  แล้วให้นักเรียนเขียนสรุปความคิดลงในใบงานที่  16.3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 16.1

 ใบงานที่ 16.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 16.2

 ใบงานที่ 16.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 16.3

 ใบงานที่ 16.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม. 1 เล่ม 1
2. ใบงานที่ 16.1 สารเนื้อผสม
3. ใบงานที่ 16.2 การทดลอง เรื่อง สมบัติของสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย  
4. ใบงานที่ 16.3 ตารางสรุป เรื่อง สารเนื้อผสม
5. วัสดุ – อุปกรณ์ในการทดลอง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้