Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 20:42 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สมบัติของสารและการจำแนกสาร

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 28 ก.พ. 2555
โหวต : | เข้าชม : 39,499 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมบัติของสารและการจำแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สาร หมายถึง  สิ่งที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น หิน น้ำ อากาศ พืช เป็นต้น  สารแต่ละชนิดจะมีสมบัติของสาร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสารชนิดนั้นๆ ที่แตกต่างกันไปดังนั้น จึงมีการใช้เกณฑ์การพิจารณาและอธิบายสมบัติมาจัดจำแนกสาร  และมีการทดสอบสมบัติของสารในการพิสูจน์ว่า สารนั้นเป็นสารชนิดใด

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด      
   ว 3.1  ม. 1/1  ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่ม โดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 
             ม. 1/2  อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร
             ม. 1/3  ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 
             ม. 1/4  ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จำแนกประเภทของสารตามสมบัติและลักษณะเนื้อสารได้
2. บอกความแตกต่างของสารในสถานะต่างๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การจำแนกสาร
2. สมบัติสาร

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสืบค้น / วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงที่ 1-3
1. ครูเปิดประเด็นการสนทนาร่วมกับนักเรียนว่า “นักเรียนเคยได้ยินคำว่า สสาร หรือไม่” “สสาร แตกต่างจาก สาร อย่างไร” จากนั้นนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และตอบคำถาม โดยครูยังไม่เฉลย แต่กระตุ้นให้นักเรียนอยากค้นคว้าหาคำตอบ เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล เรื่อง สารและสมบัติของสาร
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน สืบค้นข้อมูล เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยให้เวลาในการสืบค้น 1 คาบ พร้อมตอบคำถาม และบันทึกข้อมูลที่สืบค้นได้ลงในใบงานที่ 14.1 สมบัติของสาร
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง สารและสมบัติของสาร (สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี)จากนั้นนักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด โดยครูถามว่า 
    - หากสารแต่ละชนิดมีสมบัติต่างกัน เราสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มๆ ได้หรือไม่ อย่างไร
      แนวคำตอบ:  เราสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่ม ได้ตามลักษณะที่เหมือนและต่างกัน โดยการกำหนดเกณฑ์ในการจำแนก
4. นักเรียนทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสาร โดยนักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ เท่าๆ กัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเข้าทำกิจกรรมประจำฐาน ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1 ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ    
      (ใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์)
    - กลุ่มที่ 2 ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ    
      (ใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์)
    - กลุ่มที่ 3 ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ    
      (ใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์)
    - กลุ่มที่ 4 ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางเคมี  
    - กลุ่มที่ 5 ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
    นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง การจำแนกสาร  และตัวอย่าง  พร้อมทำใบงานที่ 14.2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสาร
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง การจำแนกสาร ออกมาเป็นแผนผังความคิด
6. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม  โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลข 1-6  เพื่อเตรียมตัวในการทำการทดลองตามเรื่องที่จับได้  ตามกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่ 5.1 ในหนังสือเรียน ดังนี้
    - หมายเลข 1 ทำกิจกรรม “การทดสอบสมบัติของสาร”
    - หมายเลข 2 ทำกิจกรรม “อนุภาคของสาร”
    - หมายเลข 3 ทำกิจกรรม “สมบัติของสาร”
    - หมายเลข 4 ทำกิจกรรม “แบบจำลองอนุภาคของสาร”
    - หมายเลข 5 ทำกิจกรรม “อนุภาคแก๊สออกซิเจน”
    - หมายเลข 6 ทำกิจกรรม “สถานะของสาร”
    จากนั้นให้นักเรียนไปศึกษาขั้นตอนการทำการทดลอง และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมแก่การทำการทดลองในคาบถัดไป

ชั่วโมงที่ 4
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าประจำกลุ่ม โดยครูจัดเตรียมอุปกรณ์ตามกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่ 5.1 ไว้ประจำกลุ่มแต่ละกลุ่ม
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำการทดลอง  จากนั้นร่วมกันอภิปราย และสรุปผล  พร้อมทั้งตอบคำถามลงในใบงานที่ 14.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่อง สารและการจำแนกสาร โดยให้เวลากลุ่มละ 15 นาที
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลอง โดยบอกจุดประสงค์การทดลอง  ขั้นตอนในการทดลอง  ผลที่ได้จากการทดลอง และข้อสรุปของกลุ่ม  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับกลุ่มอื่นๆ โดยเมื่อนำเสนอเสร็จในแต่ละกลุ่ม ครูจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามในประเด็นที่สงสัย  จากนั้น ให้ผู้ฟังบันทึกข้อมูลที่ได้ฟัง พร้อมตอบคำถามลงในใบงานที่ 14.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่อง สารและการจำแนกสาร  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 14.1

 ใบงานที่ 14.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 14.2

 ใบงานที่ 14.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 14.3

 ใบงานที่ 14.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการทำงานกลุ่ม

 แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์  ม.1 เล่ม 1
2. ใบความรู้ที่ 14.1 การจำแนกสาร
3. ใบงานที่ 14.1 สมบัติของสาร
4. ใบงานที่ 14.2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร
5. ใบงานที่ 14.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องสารและการจำแนกสาร
6. วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง ตามกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่ 5.1
7. ตัวอย่างสารตามกิจกรรมฐานการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้