Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 20 ก.พ. 2555
โหวต : | เข้าชม : 28,430 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ  เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช   น้ำตาล  แก๊สออกซิเจนและน้ำ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช   กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอาหาร การหมุนเวียนของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1
  ม.1/5  ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและอธิบายว่า แสง  คลอโรฟิลล์ แก๊ส  คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ  เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
             ม.1/6  ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช              
             ม.1/7  อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม      
   ว 8.1  ม.1-3/1 - ม. 1-3/9

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้       
2. บอกความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
3. ทดลองหาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. ปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน /  วิธีสอนแบบสืบสอบ)

ชั่วโมงที่ 1
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 -5 คน  และให้สมาชิกแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว จากนั้นให้เวลา 20 นาที   เพื่อศึกษาเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จากหนังสือเรียน
2. เมื่อครบกำหนดเวลา ทุกกลุ่มปิดหนังสือ นักเรียนและครูจัดการแข่งขันตอบคำถาม โดยส่งตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนทีละคนตามหมายเลขที่จับสลากได้ในแต่ละข้อ โดยวิธีการแข่งขันคือ ครูให้เวลา 30 วินาที ในการเขียนคำตอบลงบนกระดาน  หรือกระดาษคำตอบที่เตรียมไว้   เมื่อหมดเวลาผู้เข้าแข่งขัน  ยกคำตอบให้เพื่อนในห้องดู    แล้วตรวจคำตอบให้คะแนนพร้อมกัน  ซึ่งคำถามจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 10คำถาม  อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าตามความเหมาะสม             
3. เมื่อหมดคำถามนักเรียนรวบรวมคะแนน                 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอีกครั้ง
5. นักเรียนทำในใบงานที่ 10.1  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงหัวข้ออาหารของสัตว์และพืช โดยใช้คำถามต่อไปนี้
      1) ทำไมคนและสัตว์จึงต้องรับประทานอาหาร
          แนวตอบ  เพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต
      2) อาหารของคนและสัตว์ได้มาจากที่ใดบ้าง
          แนวตอบ  ตามความคิดของนักเรียน
      3) พืชต้องการอาหารหรือไม่ อาหารของพืชมาจากไหน
          แนวตอบ  พืชต้องการอาหาร  อาหารของพืชมาจากกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช
      4) มีปัจจัยใดบ้างที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
          แนวตอบ  ตามความรู้เดิมของนักเรียน
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม  หรือจับกลุ่มใหม่  กลุ่มละ 4-5 คน  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ได้แก่  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   แสง   น้ำ  และคลอโรฟิลล์ 

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   แล้วร่วมกันออกแบบการทดลองเรื่อง ปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตามหัวข้อที่กลุ่มตนเองได้รับ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเพิ่มเติมและทำการทดลองตามที่วางแผนไว้ 
3. เตรียมการนำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน พร้อมรายงานบันทึกผลการทดลอง

ชั่วโมงที่ 4
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองของตนเอง
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง                        
3. ครูนำภาพการปลูกพืชในที่โล่งมีแสงแดดจัด อากาศถ่ายเทดี  น้ำอุดมสมบูรณ์มาให้นักเรียนดู  จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามต่อไปนี้
    - ภาพที่ครูนำมาให้ดูเป็นภาพอะไร ในภาพมีสิ่งใดบ้างที่เหมือนกัน
      แนวตอบ ภาพการปลูกพืช สิ่งที่เหมือนกันคือ แสง น้ำ อากาศ
4. นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ 10.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จากนั้นร่วมกันสรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากที่สุดและการนำไปใช้ประโยชน์

ชั่วโมงที่ 5-6
1. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาการทดลองจากหนังสือเรียน
2. นักเรียนทำการทดลองและบันทึกผลลงในใบงานที่ 10.2  ก๊าซที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการทดลอง
4. นักเรียนเลือกตัวแทนออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับ การนั่งเล่นใต้ต้นไม้ในเวลากลางวัน  และการปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนตอนกลางคืน 
5. ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นนักเรียนโดยใช้คำถามต่อไปนี้
      1) เด็กในสถานการณ์ที่ 1(นั่งเล่นใต้ต้นไม้กลางวัน) จะรู้สึกอย่างไร และเด็กในสถานการณ์ที่ 2 (ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอน) จะรู้สึกอย่างไร เหมือนหรือต่างกัน
          แนวตอบ  เด็กที่นั่งใต้ต้นไม้จะรู้สึกสบาย  เด็กในห้องนอนจะรู้สึกอึดอัด
      2) เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
          แนวตอบ  ตามความคิดของนักเรียน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารของพืชและดุลยภาพของคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในหนังสือเรียน แล้วทำการทดลอง
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการทดลอง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 10.1

 ใบงานที่ 10.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 10.2

 ใบงานที่ 10.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลการทดลองและ
 รายงานบันทึกผลการทดลอง

 แบบประเมินการนำเสนอผลการทดลอง
 และรายงานบันทึกผลการทดลอง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์  ม.1 เล่ม 1     
2. ใบความรู้ที่ 10.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
3. ใบงานที่ 10.1  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
4. ใบงานที่ 10.2  ก๊าซที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
5. วัสดุ- อุปกรณ์การทดลอง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ เช่น    
    - www.nukul.ac.th/~st502/blue03/images/  สืบค้นเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2552

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้