Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 6:12 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 20 ก.พ. 2555
โหวต : | เข้าชม : 31,605 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การลำเลียงสารในพืช เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ เป็นกลุ่มเซลล์เฉพาะเรียงต่อเนื่องกันตั้งแต่ราก  ลำต้น จนถึงใบ ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่คู่ขนานกันเป็นท่อลำเลียงจากราก ลำต้น ถึงใบ ซึ่งการจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะแตกต่างกัน  เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากสู่ใบ ส่วนเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากใบสู่ส่วนต่างๆ ของพืช การคายน้ำมีส่วนช่วยในการลำเลียงน้ำของพืช

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด      
   ว 1.1
  ม.1/8  ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช
             ม.1/9  สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
   ว 8.1  ม. 1-3/1 - ม.1-3/9

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืชได้               
2. อธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืชได้
3. บอกความแตกต่างของการจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร
2. การทำงานของระบบลำเลียงในพืช
3. การจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน      

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสืบสอบ / วิธีสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคแบ่งปันความสำเร็จ , เทคนิคคู่คิด , เทคนิคการเรียนร่วมกัน)

ชั่วโมงที่ 1
1. นักเรียนและครูร่วมกันเล่นเกมหาคำศัพท์จากตารางอักษรไขว้ ซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการลำเลียงสารในพืช  เช่น ไซเล็ม   โฟลเอ็ม   เซลล์ขนราก   เนื้อเยื่อลำเลียง  ปากใบ  ออสโมซิส  เป็นต้น
2. ครูถามนักเรียนว่า คำศัพท์ที่หาได้จากตารางเกี่ยวข้องกับพืชอย่างไร
      แนวตอบ  การลำเลียงสารในพืช    
3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อศึกษาโครงสร้างของระบบลำเลียงของพืช ครูให้นักเรียนตั้งปัญหาและสมมติฐาน  จากนั้นนักเรียนทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบงานที่ 9.1  การทดลองโครงสร้างของระบบลำเลียง โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้
      1) นำต้นผักกระสังที่มีรากสมบูรณ์ 1 ต้น มาล้างให้สะอาด
      2) หยดหมึกแดงลงในน้ำที่ใส่ไว้ในแก้ว คนจนเห็นสีแดงชัดเจน
      3) แช่ต้นผักกระสังทั้งรากลงในแก้วน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที สังเกตสีแดงที่เคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำต้นผักกระสัง
      4) นำต้นผักกระสังมาตัดลำต้นเป็นท่อน ตัดตามขวางออกเป็นแว่นบางๆ และผ่าบางท่อนออกตามความยาว นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  
      5) วาดรูปและแสดงตำแหน่งที่ติดสีแดง                         
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
5. นักเรียนสรุปโครงสร้างของระบบลำเลียงในพืช

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูอธิบายกระบวนการทำงานของระบบลำเลียง โดยใช้สไลด์ประกอบคำบรรยาย
2. ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
      1) น้ำจากดินจะเคลื่อนเข้าสู่เซลล์ขนรากของพืชโดยกระบวนการใด
          แนวตอบ   ออสโมซิส
      2) หากไม่เกิดกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อพืช
          แนวตอบ   พืชลำเลียงน้ำไม่ได้
      3) กระบวนการลำเลียงแร่ธาตุเหมือนหรือแตกต่างจากการลำเลียงน้ำหรือไม่ อย่างไร
          แนวตอบ  ตามความคิดของนักเรียน
3. ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนความรู้   จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 9.2   กระบวนการทำงานของระบบลำเลียง
4. นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจคำตอบ แล้วนำคะแนนของแต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูติดบัตรคำ  รากแก้ว  รากฝอย  เส้นใบขนาน  ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน  เส้นใบร่างแห ลำต้นเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน  ใบเรียวยาว  พืชยืนต้น  พืชล้มลุก บนกระดาน แล้วให้นักเรียนลองจำแนกกลุ่มคำเหล่านี้เป็น 2 กลุ่ม นักเรียนจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์และจำแนกได้อย่างไร
      แนวตอบ  ใช้ใบเลี้ยงเป็นเกณฑ์
                   พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่  รากฝอย  เส้นใบขนาน  ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน  พืชล้มลุก ใบเรียวยาว 
                   พืชใบเลี้ยงคู่  ได้แก่    เส้นใบร่างแห ลำต้นเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน พืชยืนต้น 
2. ครูให้นักเรียนลองคิดว่า พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  มีความแตกต่างกันหลายประการแล้วระบบลำเลียงจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่
      แนวตอบ  ตามความคิดของนักเรียน
3. นักเรียนจับคู่กันศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของระบบลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่   จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ได้แก่  
      1) ห้องสมุด  (ครูอาจยืมหนังสือจากห้องสมุดมาก่อน หรือให้เวลานักเรียนไปค้นคว้าด้วยตนเอง)
      2) การส่องกล้องจุลทรรศน์จากสไลด์ที่ครูเตรียมไว้
      3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
4. นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาออกแบบการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น  แผนผังความคิด  แผ่นพับ   ตารางตามความสนใจ
5. นักเรียนแต่ละคู่ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 9.1

 ใบงานที่ 9.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 9.2

 ใบงานที่ 9.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินผลงานการค้นคว้าและนำเสนอ
 ผลงาน

 แบบประเมินผลงานการค้นคว้าและนำเสนอ
 ผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ม.1เล่ม 1
2. ใบงานที่ 9.1  การทดลองเรื่อง โครงสร้างของระบบลำเลียง
3. ใบงานที่ 9.2  กระบวนการทำงานของระบบลำเลียง
4. วัสดุ- อุปกรณ์การทดลอง           

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2. ห้องสมุด
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้