Log in | วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 | 9:27 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 20 ก.พ. 2555
โหวต : | เข้าชม : 15,978 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแพร่ เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ  ออสโมซิส เป็นการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเข้าและออกเซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1
  ม.1/4  ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส
   ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยกระบวนการแพร่ได้
2. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยกระบวนการออสโมซิสได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. กระบวนการแพร่
2. กระบวนการออสโมซิส

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบการทดลอง )

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้ตัวแทนนักเรียน 4 คน ไปยืนที่มุมห้องทั้ง 4 มุม แล้วปิดตา จากนั้นครูนำอาหารที่มีกลิ่นมาวางตรงกลางห้อง แล้วให้นักเรียนที่ปิดตาทายว่า อาหารที่ครูนำมาวางนั้นเป็นอาหารชนิดใด       
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เพราะเหตุใด นักเรียนที่ปิดตาจึงทายชนิดของอาหารได้ถูกต้อง                         
      แนวตอบ  เพราะได้กลิ่นอาหารที่แพร่กระจายไปทั่วห้อง             
3. ครูให้นักเรียนศึกษากระบวนการแพร่และกระบวนการออสโมซิส จากหนังสือเรียน
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน  จากนั้นทำการทดลองตามกิจกรรมพัฒนาทักษะในหนังสือเรียน แล้วบันทึกผลการทดลองลงในใบงานที่ 8.1 การทดลองเรื่อง การแพร่และการออสโมซิส
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองของกลุ่มตนเอง แล้วเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง
7. ครูแจกใบความรู้ที่ 8.1 กระบวนการแพร่และกระบวนการออสโมซิส  ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม  แล้วตอบคำถามในใบงานที่ 8.2การแพร่และการออสโมซิส

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 8.1

 ใบงานที่ 8.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 8.2

 ใบงานที่ 8.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่าเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์  ม.1เล่ม 1
2. ใบความรู้ที่ 8.1 การแพร่และการออสโมซิส
3. ใบงานที่ 8.1 การทดลองเรื่อง การแพร่และการออสโมซิส
4. ใบงานที่ 8.2 การแพร่และการออสโมซิส
5. วัสดุ -  อุปกรณ์การทดลอง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งสารสนเทศ  เช่น
    - www.nohanwit.com/elearninig/laddal สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้