Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:23 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 17 ก.พ. 2555
โหวต : | เข้าชม : 31,770 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น เซลล์พืช และเซลล์สัตว์มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1
  ม. 1/1  สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 
   ว 8.1  ม. 1-3/1 - ม.1-3/9

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ได้
2. อธิบายและวาดภาพรูปร่าง ลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิตได้
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ได้   

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. รูปร่างลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต
2. การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบใช้เกม /  วิธีสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมง
ที่ 1
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4- 5 คน จากนั้นครูแจกภาพจิ๊กซอว์   ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ ได้แก่ ภาพพารามีเซียม อะมีบา แบคทีเรีย เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ขนราก และเซลล์ไข่   โดยกลุ่มที่ต่อเสร็จก่อนจะได้คะแนนมากน้อยตามลำดับ
2. เมื่อต่อภาพเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพจิ๊กซอว์ที่ต่อ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนดังนี้
    - ภาพที่แต่ละกลุ่มได้รับเป็นภาพอะไรบ้าง
      แนวตอบ  พารามีเซียม  อะมีบา   แบคทีเรีย  เซลล์ประสาท  เซลล์กล้ามเนื้อ  เซลล์ขนราก และเซลล์ไข่
    - เซลล์ คืออะไร
      แนวตอบ หน่วยที่เล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ของชีวิตได้
    - เซลล์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ ถ้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะต้องทำอย่างไร                  
      แนวตอบ เซลล์ส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  จึงต้องศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงจะมองเห็นรายละเอียดของเซลล์ 
    - กล้องจุลทรรศน์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
      แนวตอบ  กล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายภาพวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
3. ครูแจกใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง  ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์   พร้อมทั้งให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาส่วนประกอบจากกล้องจุลทรรศน์จริงๆ  
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาชี้ส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์และอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นๆ    
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 6.1 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูแจกใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษา
2. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามกลุ่มเดิมในชั่วโมงที่ 1 จากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์ ตามกิจกรรมที่ 2.1 จากหนังสือเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
4. นักเรียนทำใบงานที่ 6.2  การใช้กล้องจุลทรรศน์

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูเปิดเพลง พร้อมทั้งส่งบัตรภาพและบัตรคำให้นักเรียนส่งต่อๆ กันไป เมื่อครูปิดเพลงให้นักเรียนแต่ละคนจับคู่บัตรภาพหรือบัตรคำที่ตนเองได้รับกับเพื่อนให้ถูกต้อง เช่น นักเรียนที่ได้รับบัตรภาพเซลล์ไข่ให้จับคู่กับนักเรียนที่ได้รับบัตรคำเซลล์ไข่ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบว่า บัตรภาพและบัตรคำที่จับคู่กันนั้นถูกต้องหรือไม่ จากนั้นแก้ไขให้ถูกต้อง
3. เมื่อจับคู่ได้แล้วนักเรียนร่วมกันคิดว่า สิ่งมีชีวิตที่คู่ของตนเองได้รับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ จากหนังสือเรียน 
5. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาสไลด์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  จากกล้องจุลทรรศน์ที่ครูเตรียมไว้ ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม เซลล์ไข่ เซลล์ปากใบ ไรน้ำ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม จากนั้นนักเรียนวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่ได้ศึกษาลงในใบงานที่ 6.3 ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 6.1

 ใบงานที่ 6.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 6.2

 ใบงานที่ 6.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 6.3

 ใบงานที่ 6.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินความรู้และทักษะการใช้กล้อง
 จุลทรรศน์

 แบบประเมินความรู้และทักษะการใช้กล้อง
 จุลทรรศน์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์  ม.1เล่ม 1
2. ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
3. ใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง
4. ใบงานที่ 6.1 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
5. ใบงานที่ 6.2  การใช้กล้องจุลทรรศน์
6. ใบงานที่ 6.3  ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
7. วัสดุ- อุปกรณ์ เกม ต่อจิ๊กซอว์
8. วัสดุ- อุปกรณ์ เกม จับคู่
9. วัสดุ- อุปกรณ์ในการทดลอง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  เช่น 
    - http://weerasak.net/image/JJ.gif    สืบค้นเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2552

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้