Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:03 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 17 ก.พ. 2555
โหวต : | เข้าชม : 5,224 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเขียนรายงาน เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง / หาความรู้แล้ว  การเขียนรายงานการทดลองตามลำดับรูปแบบของรายงานการทดลอง  สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้อื่นทราบว่า เรื่องดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 8.1
  ม.1-3/7  สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
             ม.1-3/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง   ความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
             ม.1-3/9  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนรายงานการทดลองตามแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ได้
2. นำเสนอผลงาน / โครงงาน ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ทักษะการเขียนรายงานที่ดี
2. วิธีการเขียนรายงาน
3. การนำเสนอผลงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกรณีศึกษา / วิธีสอนแบบร่วมมือ)

ชั่วโมงที่ 1
1. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนรายงานการทดลอง 2 ฉบับ เพื่อเปรียบเทียบ และร่วมกันอภิปรายถึงจุดดี / จุดด้อย ของรายงานแต่ละฉบับ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกถึงลักษณะการเขียนรายงานที่ดี จากนั้นให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ 5.1  การเขียนรายงาน  แล้วร่วมกันสรุปเป็นองค์ประกอบ / รูปแบบในการเขียนรายงาน โดยครูเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งติดแผนภูมิส่วนประกอบในการเขียนรายงาน  ดังนี้
      ส่วนประกอบในการเขียนรายงาน
      1. ชื่อเรื่องที่ทำการทดลอง
      2. สมมติฐานหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
      3. อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
      4. วิธีการทดลอง
      5. ผลการทดลอง
      6. สรุปผลการทดลอง

3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มจับสลากเพื่อเลือกเรื่องที่จะทำการทดลองจาก 3 เรื่องที่กำหนด  คือ 
    - การไหลของน้ำ 
    - ดนตรีจากน้ำ
    - หยดน้ำส้มสายชู 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง  และร่วมกันเขียนรายงานการทดลองลงในใบงานที่ 5.1 การเขียนรายงานการทดลอง
5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า การเขียนรายงานดังกล่าว สามารถเข้าใจได้ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร เพื่อช่วยกันปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6. นักเรียนทำใบงานที่ 5.2  การเขียนรายงานที่ดี  เพื่อสรุปความรู้เรื่อง องค์ประกอบในการเขียนรายงาน และลักษณะรายงานที่ดี จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 2-3
1. นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 4-5 คน  ทำการทดลอง โดยเลือกกิจกรรมการทดลองที่สนใจ จากกิจกรรมที่กำหนดให้ตามหนังสือเรียน มีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ 
    - กรงนกแสนกล
    - มันฝรั่งฟองฟู่
    - สนุกกับคลื่นเสียง
    - การทดลองเศษหินอ่อนกับเกลือแกง
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบใบบันทึกผลการทดลอง  โดยครูเป็นผู้ช่วยแนะนำ และแก้ไขแบบใบบันทึกผลการทดลองให้เกิดความสมบูรณ์ จากนั้นนักเรียนลงมือทำการทดลอง และบันทึกผล
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานการทดลอง พร้อมเตรียมนำเสนอรายงานการทดลองในรูปแบบนิทรรศการ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดนิทรรศการ การทดลอง เพื่อนำเสนอรายงานการทดลองในรูปแบบที่หลากหลายนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 5.1

 ใบงานที่ 5.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 5.2

 ใบงานที่ 5.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินรายงานการทดลองวิทยาศาสตร์

 แบบประเมินรายงานการทดลอง
 วิทยาศาสตร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 การจัดนิทรรศการ

 แบบประเมินการจัดนิทรรศการ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1        
2. ใบความรู้ที่ 5.1  การเขียนรายงาน
3. ใบงานที่ 5.1  การเขียนรายงานการทดลอง
4. ใบงานที่ 5.2  การเขียนรายงานที่ดี
5. วัสดุ- อุปกรณ์การทดลอง
6. สลาก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้