Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 20:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มหันตภัยจากสารเสพติด

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 ม.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 19,005 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มหันตภัยจากสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สารเสพติดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ส่งผลกระทบต่อผู้เสพ  บุคคลรอบข้าง  และสังคม  จึงควรป้องกันการติดสารเสพติด และเลือกใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสม  เพื่อชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิกสารเสพติด   ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้หมดไปจากสังคม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 5.1
  ม.1/2  อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด  และการป้องกันการติดสารเสพติด
              ม.1/4  แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดได้
2. ใช้ทักษะต่างๆ ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การป้องกันการติดสารเสพติด
2. ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด  ละ เลิกสารเสพติด
    - ทักษะการคิดวิเคราะห์
    - ทักษะการสื่อสาร
    - ทักษะการตัดสินใจ
    - ทักษะการแก้ปัญหา
                        ฯลฯ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการสร้างจิตสำนึกที่ดี
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก /  วิธีสอนแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ )

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพการแสดงคอนเสิร์ตของโครงการ TO  BE  NUMBER ONE  มาเปิดให้นักเรียนดู 
2. ครูถามนักเรียนว่า   นักเรียนรู้จักโครงการนี้หรือไม่   และโครงการนี้มีจุดประสงค์อย่างไร
3. ให้นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการร่วมโครงการออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง 
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า   โครงการ   TO BE NUMBER ONE   เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน  ประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์  ที่เป็นจุดประสงค์สำคัญ   ได้แก่
      1) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
      3) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาและยกตัวอย่างแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด
6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน เพื่อร่วมกันหาข้อมูลของหน่วยงาน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรต่างๆ ที่ทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสารเสพติด  1  หน่วยงาน   แล้วนำข้อมูลบันทึกลงในใบงานที่  16.1  เรื่อง  กิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสารเสพติด   
7. ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
8. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงภัยจากสารเสพติด  และให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในชุมชนของตนเอง

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด  จากหนังสือเรียน 
2. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งติดกัน  หรือจับคู่ตามความสมัครใจ  เพื่อฝึกการพูดที่ใช้ทักษะต่างๆ ให้เหมาะสม  โดยให้นักเรียนแต่ละคู่กำหนดสถานการณ์ 2 สถานการณ์  เพื่อให้นักเรียนได้สลับกันฝึก    พร้อมเสนอแนะหรือติชมคู่ของตนเอง
3. ให้นักเรียนแต่ละคู่เลือกสถานการณ์ที่ได้ฝึกซ้อม 1 สถานการณ์ เพื่อออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน
4. ครูชมเชยคู่ที่แสดงได้ดีและมีความถูกต้อง  เหมาะสม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด 
5. ครูให้นักเรียนเขียนคำขวัญที่มีความหมายเกี่ยวกับการป้องกัน  แก้ไขปัญหาสารเสพติด  และการชักชวนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด   และนำมาทำเป็นที่คั่นหนังสือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 16.1

 ใบงานที่ 16.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเขียนคำขวัญ

 แบบประเมินการเขียนคำขวัญ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมการอภิปราย

 แบบประเมินการร่วมอภิปราย

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา  ม.1
2. ซีดีคอนเสิร์ต  โครงการ   TO BE NUMBER ONE   
3. ใบงานที่ 16.1 เรื่อง กิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสารเสพติด   

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์   อินเทอร์เน็ต
3. ชุมชน  โรงเรียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้