Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:44 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 ม.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 16,639 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องทำอย่างถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะอาการของผู้ป่วย  และมีความระมัดระวังจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 5.1
  ม.1/1  แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยได้
2. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
 - เป็นลม
 - บาดแผล
 - ไฟไหม้
 - กระดูกหัก
 - น้ำร้อนลวก
        ฯลฯ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ / วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน )

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา  หรือข่าวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาล    เข้าไปให้ความช่วยเหลือ   แล้วให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ครูกำหนดให้  ดังนี้
    - จะช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีความปลอดภัยอย่างไร
    - จะช่วยให้ผู้บาดเจ็บลดอันตรายและป้องกันไม่ให้พิการในภายหลังได้อย่างไร
    - จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย
2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องจะต้องอาศัยทักษะการสังเกต สำรวจอาการบาดเจ็บ  และมีวิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่ 2-3
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็น 5 กลุ่ม  เพื่อร่วมกันฝึกปฏิบัติและสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้อง ดังนี้
      กลุ่มที่ 1 สาธิตการเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว
      กลุ่มที่ 2 สาธิตการเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ 2 คน
      กลุ่มที่ 3 สาธิตการเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ 3 คน
      กลุ่มที่ 4 สาธิตการเคลื่อนย้ายโดยใช้เปลหาม
      กลุ่มที่ 5 สาธิตการเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี้ 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติและสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้อง  โดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ถูกต้องและปลอดภัย
4. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเพื่อสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง  โดยให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติ
5. ครูชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
6. ครูสนทนากับนักเรียนถึงประโยชน์ของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้อง   แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน
7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 14.1 เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
8. ให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับสลากเพื่อปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 1 ประเภท  โดยครูเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่  7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 14.1

 ใบงานที่ 14.1

 ร้อยละ 60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมปฐมพยาบาลและ
 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 แบบประเมินการปฐมพยาบาลและเคลื่อน
 ย้ายผู้ป่วย

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา  ม.1
2. สลาก 
3. อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
4. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
5. ใบงานที่  14.1 เรื่อง  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องพยาบาล

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้