Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 12:38 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 ม.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 27,358 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การปฐมพยาบาลเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  หากรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 5.1
  ม.1/1  แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกต้อง
2. อธิบายหลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยได้
3. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
 - เป็นลม
 - บาดแผล
 - ไฟไหม้
 - กระดูกหัก
 - น้ำร้อนลวก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสาธิต )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านให้นักเรียนฟัง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในบ้าน 
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน  เช่น หกล้ม  ตกบันได  มีดบาดมือ  น้ำแกงลวก  แล้วบอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  การเกิดอุบัติเหตุจะมีอาการมากหรือน้อยแล้วแต่กรณี  หากเราพบเห็น  หรืออยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ก็ควรให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี  เพื่อให้สามารถบรรเทาอาการของผู้เจ็บป่วยก่อนไปพบแพทย์
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  จากหนังสือเรียน 
5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็น 6 กลุ่ม  เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง  ดังนี้
      กลุ่มที่ 1  ศึกษาและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยด้วยการห้ามเลือด
      กลุ่มที่ 2  ศึกษาและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย
      กลุ่มที่ 3  ศึกษาและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้  น้ำร้อนลวก
      กลุ่มที่ 4  ศึกษาและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เลือดกำเดาไหล
      กลุ่มที่ 5…ศึกษาและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลม
      กลุ่มที่ 6  ศึกษาและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กระดูกหัก
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา   แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปสาระความรู้ที่ได้ศึกษาลงในสมุดบันทึก
3. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมารวมกลุ่มกับสมาชิกกลุ่มอื่น (ในกลุ่มใหม่จะมีสมาชิกมาจากทุกกลุ่ม)  แล้วให้อธิบายความรู้และสรุปสาระสำคัญที่ได้ศึกษามาให้เพื่อนฟัง  พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย   ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนซักถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจจนครบตามลำดับเรื่องที่ 1-6
4. ครูสนทนากับนักเรียนถึงประโยชน์ของการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่า  การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น  เพราะนักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ อีกหลายคนฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 13.1 เรื่อง  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

ชั่วโมงที่  3
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย
2. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ   เช่น
    - เหตุใดจึงต้องยกส่วนที่มีเลือดออกให้สูงกว่าระดับหัวใจ
    - การสวมถุงมือก่อนการปฐมพยาบาลมีประโยชน์หรือไม่  อย่างไร
    - การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลช้ำ  และบาดแผลตัด  ควรปฏิบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
    - ผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษที่มีเหล็กในต่อย  บาดแผลจะมีลักษณะอย่างไร
    - ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด  มีข้อห้ามในการปฐมพยาบาลอย่างไร
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและปลอดภัย

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 50   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 13.1

 ใบงานที่ 13.1

 ร้อยละ 60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา  ม.1
2. สลาก 
3. อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
4. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
5. ใบงานที่  13.1 เรื่อง  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องพยาบาล

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้