Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:16 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 11 ม.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 14,542 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว จึงควรเรียนรู้วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ จะทำให้วัยรุ่นสามารถยอมรับและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 2.1
  ม.1/1  อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศได้
2. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศได้
3. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศได้อย่างเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
 - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
 - การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ 
 - การเบี่ยงเบนทางเพศ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการคิดวิเคราะห์
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม)    

ชั่วโมงที่ 1
1. ให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจากลักษณะภายนอกที่นักเรียนเห็น 
2. ครูถามนักเรียนว่า  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีอะไรบ้าง
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น  จากหนังสือเรียน  จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง  จากรูปที่ครูนำมาแสดง  พร้อมกับบอกความสำคัญและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนต่างๆ
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า  การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศควบคุมโดยต่อมไร้ท่อ  ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย  เพื่อช่วยกระตุ้นและควบคุมให้มีพัฒนาการทางเพศเป็นไปอย่างปกติ
6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการทางเพศ   จากหนังสือเรียน  
7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 6.1 เรื่อง  การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง  การเบี่ยงเบนทางเพศ  ให้นักเรียนศึกษา แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่นักเรียนสังเกตได้จากบุคคลทั่วๆ ไปในสังคม
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนทางเพศ   จากหนังสือเรียน   
3. ครูตั้งประเด็นคำถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียนได้ศึกษา  แล้วสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามและตรวจสอบคำตอบ  ดังนี้
      นักเรียนคนที่  1   ตอบประเด็นคำถาม
      นักเรียนคนที่  2   ตรวจสอบและวิเคราะห์คำตอบ
      นักเรียนคนที่  3   สรุปคำตอบที่ถูกต้อง
4. ครูตรวจสอบคำตอบของนักเรียนอีกครั้ง   หากมีข้อบกพร่องให้ครูอธิบายให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
5. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนตามความสมัครใจ  แล้วร่วมกันออกแบบแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตัวของวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสม  แล้วนำมาแจกเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้นำไปปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 6.1

 ใบงานที่ 6.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแผ่นพับ

 แบบประเมินผลงานแผ่นพับ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา   ม.1
2. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
3. ใบความรู้  เรื่อง  การเบี่ยงเบนทางเพศ
4. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง  การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง             

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. เอกสาร/ แผ่นพับของกระทรวงสาธารณสุข

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้