Log in | วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 | 12:31 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 พ.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 20,446 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และอาจมีส่วนทำให้นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ม.1/3  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้าน
2. อธิบายวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะในการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม / วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ )

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนความรู้นักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
      1) วัฒนธรรมไทยมีที่มาอย่างไร
          แนวคำตอบ  วัฒนธรรมไทยมีที่มาจาก
                          -  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
                          -  อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
                          -  อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
                          -  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน
                          -  การรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้
      2) วัฒนธรรมไทยมีลักษณะอย่างไร
          แนวคำตอบ  วัฒนธรรมไทยมีลักษณะ ดังนี้
                          -  เป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม
                          -  เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรม
                          -  เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือการกุศล
                          -  เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติและอาวุโส
      3) วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน มีลักษณะอย่างไร
          แนวคำตอบ  วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมีลักษณะ ดังนี้
                          -  เป็นวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรม
                          -  เป็นวัฒนธรรมที่มีศาสนาและลัทธิความเชื่อเป็นรากฐาน
                          -  เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน
                          -  เป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะของตน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน จากหนังสือเรียน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข่าวที่หามาล่วงหน้า มาวิเคราะห์ร่วมกันในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และตอบคำถามตามหัวข้อที่กำหนด โดยนำความรู้จากการอ่านหนังสือในข้อ 2 มาเป็นพื้นฐานในการตอบคำถาม
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยปฏิบัติดังนี้
      กลุ่มที่ 1     นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 2 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      กลุ่มที่ 2     นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 3 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      กลุ่มที่ 3     นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 4 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      กลุ่มที่ 4     นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      กลุ่มที่ 5     นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 1 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและเพื่อนกลุ่มอื่นให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนั้น  ครูจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะ ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียน
6. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันวางแผนการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ วัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้าน และนำเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติตามเค้าโครงตัวอย่างบทบาทสมมุติ เรื่อง วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมของประเทศต่อไปนี้  1 ประเทศ
      1) ไทย                        
      2) พม่า                            
      3) ลาว                 
      4) กัมพูชา                  
      5) อินโดนีเซีย               
      6) มาเลเซีย            
      7) บรูไน                     
      8) ฟิลิปปินส์                  
      9) ติมอร์ – เลสเต     
      10) เวียดนาม               
      11) สิงคโปร์
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาประเด็นสำคัญของวัฒนธรรมในชาติที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เช่น
    - ด้านภาษา                                                  
    - ด้านการแต่งกาย
    - ด้านประเพณีและพิธีกรรม                   
    - ด้านอาหาร
    - ด้านศาสนา                                               
    - ด้านการศึกษา       เป็นต้น
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเค้าโครงของวัฒนธรรมที่จะนำเสนอในรูปแบบบทบาทสมมุติแล้วแบ่งหน้าที่กัน เช่น
    - ผู้กำกับการแสดง เช่น เลือกจากผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำ
    - ผู้แสดง เลือกผู้ที่มีบุคลิกเหมาะสมและมีความสามารถในการแสดง
    - ผู้บรรยาย เลือกจากบุคคลที่มีความคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน
    - ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์
      ฯลฯ
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มซักซ้อมบทบาทสมมุติให้อยู่ภายในเวลา กลุ่มละ 6-8 นาที (หรือตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียน)

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความพร้อมของการแสดงบทบาทสมมุติ ถ้ากลุ่มใดมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไร ครูจะได้ช่วยชี้แนะ ครูกำชับนักเรียนให้แสดงอยู่ในเวลาที่กำหนด 6-8 นาที
2. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเพื่อแสดงตามลำดับหมายเลข
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้ซักซ้อมมา และเมื่อจบการแสดงแล้วให้สรุปคุณค่าของวัฒนธรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศโดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมด้านที่กลุ่มนำเสนอ
4. เมื่อจบการแสดงของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มอื่นผลัดกันเสนอแนะ และชื่นชมกลุ่มที่ได้แสดงไปแล้ว เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่กัน
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
    - หลักคำสอนของศาสนาที่เน้นให้ทุกคนกระทำความดี มีความรักและเมตตา อดทน อดกลั้น เสียสละ รู้จักให้อภัย
    - การเรียนรู้ภาษาระหว่างกัน จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารทำความเข้าใจกัน
    - การเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
    - ช่วยเหลือกันในด้านการศึกษา และให้มีการเรียนรู้เรื่องราวระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
    - การใช้วัฒนธรรมทางด้านเนติธรรม หรือ กฎหมายเพื่อเป็นแนวทางหาข้อยุติเมื่อเกิดเหตุกระทบกระทั่งกัน
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพิ่มเติมถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงการกระทำทางด้านวัฒนธรรมซึ่งอาจ นำไปสู่ความเข้าใจผิดระหว่างประเทศ เช่น
    - การลบหลู่ดูหมิ่นวัฒนธรรมทางภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของประเทศเพื่อนบ้าน   
    - การอ้างอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จนเป็นเหตุนำไปสู่ความเข้าใจผิดระหว่างกัน
    - การกระทำที่แสดงถึงการพาดพิงหรือดูหมิ่นศาสนาที่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านนับถือ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมการแสดงบทบาทสมมุติ

 แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม. 1
2. ตัวอย่างข่าว
3. ตัวอย่างบทบาทสมมุติ เรื่อง วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26312
    - http://www.boybdream.com/manager-news-content2.php?newid=21559

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้