Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 1:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 พ.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 50,026 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วัฒนธรรมไทย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ม.1/3  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้
2. อธิบายที่มาของวัฒนธรรมไทยได้
3. อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมไทยได้
4. เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วครูแจกภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ โดยภาพที่ใช้ ได้แก่
      1) ภาพการรำไทย
      2) ภาพการเล่นดนตรีไทย
      3) ภาพการฟ้อนเล็บ
      4) ภาพการไหว้ผู้ใหญ่
      5) ภาพการเล่นน้ำสงกรานต์
      6) ภาพมวยไทย
      7) ภาพประเพณีลอยกระทง
      8) ภาพการทอผ้าไหม
      9) ภาพการแห่เทียนพรรษา
      10) ภาพการลงแขกเกี่ยวข้าว
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้
    - เป็นภาพอะไร
    - ภาพเหล่านี้มีคุณค่าหรือความสำคัญอย่างไร
    - ภาพเหล่านี้มีผลต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยอย่างไรบ้าง
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า กิจกรรมต่างๆ ในภาพที่นักเรียนร่วมวิเคราะห์นั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของวัฒนธรรมไทย
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
    - ที่มาของวัฒนธรรมไทย
    - ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมไทย สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไป

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนนำภาพวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่หามานำเสนอต่อชั้นเรียน และอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้
    - เป็นภาพอะไร
    - เป็นวัฒนธรรมของชาติใด
    - ลักษณะของวัฒนธรรมเป็นอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาหาความรู้จากหนังสือเรียน ในหัวข้อต่อไปนี้
    - ลักษณะของวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
    - ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาความรู้ในข้อ 2 แล้วช่วยกันทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.2 ครูชมเชยกลุ่มที่ทำถูกต้องทั้งหมด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในหัวข้อต่อไปนี้
      1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม
      2) ที่มาของวัฒนธรรมไทย
      3) ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
      4) ลักษณะของวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
      5) ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรม
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหาข่าวเกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์หรือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหรือการประชุมอาเซียน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม. 1
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการเรียนการสอน
3. ใบงานที่ 1.1     เรื่อง   วัฒนธรรมไทย
4. ใบงานที่ 1.2     เรื่อง   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.rmutl.ac.th
    - http://www.sema.go.th
    - http://www.karchanapisek.or.th

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้