Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 พ.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 18,732 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

กฎหมายลิขสิทธิ์ มีความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของผลงาน ส่งผลให้บุคคลมีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ม.1/1  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
2. วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้
3. วิเคราะห์ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  กฎหมายลิขสิทธิ์
1) สิทธิของผู้บริโภค
2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
3) กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน (TAI : Team Assisted  Individualization))

1. ครูเล่าเหตุการณ์หรือข่าวเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไปนี้
    - ตำรวจจับเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่รับจ้างขาย ซีดีเถื่อน
    - เจ้าของค่ายเพลงแจ้งตำรวจจับกลุ่มบุคคลที่เอา ซีดีเพลงของค่ายเพลงไปก๊อปปี้เพื่อส่งขาย
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า การกระทำของบุคคลในข้อ 1 มีผลเสียอย่างไรบ้าง และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทำของบุคคลในข้อ 1 นั้นผิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และครูอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ในหัวข้อต่อไปนี้
    - งานอันมีลิขสิทธิ์
    - การคุ้มครองสิทธิ์
    - การละเมิดลิขสิทธิ์
    - บทกำหนดโทษการละเมิดลิขสิทธิ์
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ และร่วมกันอภิปรายสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ แต่ละคู่ผลัดกันตรวจคำตอบตามแนวเฉลยที่ครูแจกให้ และช่วยกันอธิบายข้อสงสัยให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นคู่ของตนเองฟัง
6. ครูนำคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย จากนั้นครูประกาศชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด
7. ครูทบทวนความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ประกอบด้วย
    - กฎหมายคุ้มครองเด็ก
    - กฎหมายการศึกษา
    - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
    - กฎหมายลิขสิทธิ์
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิและบันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยตกลงเวลาการปฏิบัติ 1-2 เดือน หรือตามความเหมาะสม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 4.1

 ใบงานที่ 4.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครอง
 สิทธิของบุคคล

 แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครอง
 สิทธิของบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
3. เอกสารความรู้สำหรับครู เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
4. ใบความรู้ที่ 4.1    เรื่อง   กฎหมายลิขสิทธิ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://forum.oranj-pla.net
    - http://www.tmd.go.th/documents/copyright.pdf

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้