Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:55 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 พ.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 25,660 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มีความสำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนในด้านการใช้สินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ม.1/1  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสิทธิของผู้บริโภคได้
2. อธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้
3. อธิบายกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ ได้
4. วิเคราะห์ประโยชน์และปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
    - สิทธิของผู้บริโภค
    - อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    - กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ
2. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม(Roundtable))

1. ครูนำภาพโฆษณาสินค้าต่างๆ มาให้นักเรียนดู
    - ภาพโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม
    - ภาพโฆษณาขายเสื้อผ้า
    - ภาพโฆษณาขายเครื่องสำอาง
    - ภาพโฆษณาขายเครื่องประดับ
    - ภาพโฆษณาขายบุหรี่ สุรา เบียร์
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า สุรา เบียร์ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นมีประโยชน์และโทษอย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผล
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับทราบข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่นักเรียนควรรู้ ได้แก่
      1) สิทธิของผู้บริโภค
      2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
      3) กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ
          - ด้านโฆษณา
          - ด้านฉลากสินค้า
5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยสมาชิกที่เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากหนังสือเรียน สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอภิปรายบทเรียนจนมีความเข้าใจกระจ่างชัด
6. ครูแจกใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันทำงาน ดังนี้
      1) สมาชิกคนที่  1  ของกลุ่มเขียนคำตอบจากคำถามในตอนที่ 1 พร้อมอ่านคำตอบให้เพื่อนคนอื่นๆ ฟัง แล้วส่งใบงานไปยังคนที่ 2
      2) สมาชิกคนที่  2  เขียนคำตอบเพิ่มเติมจากคนที่ 1 พร้อมอ่านคำตอบให้เพื่อนคนอื่นๆ ฟัง แล้วส่งใบงานไปยังคนที่ 3
      3) สมาชิกคนที่  3  และคนที่  4  ทำเช่นเดียวกันกับคนที่  2  จากนั้นร่วมกันอภิปรายว่า ควรเขียนตอบเพิ่มเติมในเรื่องใด ให้สมาชิกหมายเลข 1 เป็นผู้เขียนเพิ่มเติม
      4) สมาชิกคนที่  2  อ่านบทสนทนา เรื่อง หนูต้อยไปตลาด ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง แล้วส่งใบงานไปให้สมาชิกหมายเลข 3, 4 ,1 ,2 ตอบคำถาม ตามลำดับ
      5) สมาชิกคนที่  3  และ  4  ตรวจสอบความถูกต้อง
7. ครูผู้สอนอาจปรับปรุงกิจกรรมในข้อ 6 ตามความเหมาะสม เมื่อสมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ช่วยกันเฉลยและตรวจคำตอบของกลุ่มตนเอง โดยครูผู้สอนเน้นย้ำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
8. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ของผู้บริโภค และการนำไปปฏิบัติจริง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
3. เอกสารความรู้สำหรับครู เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
4. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.ryt9.com
    - http://www.oic.go.th

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้