Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:54 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 3 พ.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 30,712 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

กฎหมายคุ้มครองเด็ก มีหลักการสำคัญในการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ม.1/1  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กได้
2. วิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กได้
3. ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองเด็กได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก
    - สิทธิเด็ก
    - บทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อเด็ก
    - ประเภทของเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
    - ประเภทของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
    - มาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw), เทคนิคโต๊ะกลม (Roundtable ))                  
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพต่อไปนี้มาให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า นักเรียนชอบภาพใด พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
      1) ภาพเด็กๆ กำลังวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น
      2) ภาพพ่อ แม่ พาลูกไปเดินเล่น หรือทำกิจกรรมร่วมกัน
      3) ภาพเด็กเร่ร่อนถูกตำรวจจับ
      4) ภาพเด็กทำงานในโรงงานที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
      5) ภาพเด็กแสดงละคร หรือร้องเพลง
    นักเรียนอาจจะเลือกภาพ 1, 2, 5 และอธิบายเหตุผลประกอบ แต่นักเรียนจะไม่เลือกภาพที่ 3, 4      ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันว่า เด็กได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่ที่กระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า เด็กทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก เด็กทุกคนควรได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก คือ
      1) สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด
      2) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาส่งเสริม
      3) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
      4) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน มาอยู่รวมกันเรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Groups) ให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจำตัวตามความสมัครใจตั้งแต่หมายเลข 1 , 2 , 3 , 4 ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ทุกคนในกลุ่มจะต้องไปแสวงหาความรู้กับกลุ่มใหม่ ซึ่งมีหมายเลขเดียวกัน แล้วนำความรู้กลับมาเล่าให้กลุ่มบ้านฟัง
4. สมาชิกแต่ละหมายเลขแยกย้ายกันไปรวมกับสมาชิกหมายเลขเดียวกัน เป็นกลุ่มใหม่ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Groups) แล้วร่วมมือกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน ดังนี้
      หมายเลข  1      เรื่อง       หลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
      หมายเลข  2      เรื่อง       บทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อเด็ก
      หมายเลข  3      เรื่อง       ประเภทของเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
      หมายเลข  4      เรื่อง       มาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
    (ในกรณีที่นักเรียนมีจำนวนมาก ครูอาจแบ่งสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขออกเป็นอย่างละ 2-3 กลุ่มย่อยก็ได้)
5. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขช่วยกันอธิบายสร้างความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกันกลับไปยังกลุ่มบ้าน แล้วผลัดกันเล่าความรู้ที่ตนได้ศึกษามาให้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้านฟัง ถ้าสมาชิกคนใดไม่เข้าใจ สมาชิกภายในกลุ่มบ้านก็ช่วยกันอธิบายสร้างความกระจ่างให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
6. ครูสุ่มเรียกนักเรียนในแต่ละกลุ่มตอบคำถามตามหัวข้อที่ได้ศึกษาร่วมกันเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก โดยให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว จากนั้นครูช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน หรืออาจใช้กลุ่มเดิมก็ได้ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้
      สมาชิกหมายเลข  1       เขียนคำตอบจากคำถามในใบงานที่ 1.1 แล้วส่งใบงานไปให้สมาชิก
                                     หมายเลข 2
      สมาชิกหมายเลข  2       ตรวจสอบคำตอบของสมาชิก หมายเลข 1 แล้วเพิ่มเติมคำตอบ
                                     ตามความเหมาะสม แล้วตอบคำถามในข้อใหม่
      สมาชิกหมายเลข  3       ตรวจสอบคำตอบของสมาชิก หมายเลข 2 แล้วเพิ่มเติมคำตอบ
                                     ตามความเหมาะสม แล้วตอบคำถามในข้อใหม่
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีโอกาสอ่านและเขียนคำตอบหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ จนสามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนทุกคำถามที่กำหนดในใบงาน
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานแล้วให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันตรวจใบงาน ด้วยความซื่อสัตย์และให้คะแนนตามที่ครูกำหนด กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุด ครูจะยกย่องชมเชย
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็ก และมอบหมายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3. บัตรภาพ
4. เอกสารความรู้สำหรับครู เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://kc.hri.tu.ac.th
    - http://www.pchit.ago.go.th/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้