Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 21 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 41,309 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เยาวชนที่ดี เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ จะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนตามกฎหมาย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ม.1/2  ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ               

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติได้
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และนำไปปฏิบัติได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ
 - เคารพกฎกติกาของสังคม                          - มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
 - ปฏิบัติตนตามกฎหมาย                             - มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
 - ใฝ่เรียนรู้                                                ทรัพยากรธรรมชาติ                  
 - มีความซื่อสัตย์สุจริต                               - รักษาสาธารณสมบัติ
 - มีระเบียบวินัย                                        - อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
 - มีคุณธรรมจริยธรรม                                    และภูมิปัญญาที่ดีงามของไทย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มุ่งมั่นในการทำงาน
2. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT))

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำข่าวการกระทำของบุคคลต่างๆ ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมหรือหน่วยงาน มาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า บุคคลดังกล่าวมีการกระทำที่แสดงว่า เป็นพลเมืองดีอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
2. ครูให้นักเรียนลองคิดถึงการกระทำของตนในอดีตที่ผ่านมาว่า เคยมีการแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติอย่างไรบ้าง เช่น
    - มีส่วนร่วมในการปลูกป่า
    - บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
    - รณรงค์ให้ชาวบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
    - บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
       ฯลฯ
3. นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงเหตุผลที่แสดงว่า การกระทำของนักเรียนดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เช่น การมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำให้มีพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น สร้างความร่มเย็นให้แก่บริเวณนั้น อากาศชุ่มชื้นเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนั้นยังสามารถนำไม้ส่วนหนึ่งมาสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย และเครื่องใช้ต่างๆ
4. นักเรียนดูภาพต่างๆ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในกิจกรรมของสังคม เช่น      
      1) ภาพการปฏิบัติตนตามกฎจราจร                              
      2) ภาพการเลือกตั้งระดับต่างๆ                                                                              
      3) ภาพอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่                                                         
      4) ภาพคนมอบสิ่งของแก่คนชรา                                                                            
    แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงผลจากการกระทำดังกล่าว จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุปการกระทำของบุคคลที่แสดงว่า  เป็นพลเมืองดี
5. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ และให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมและประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ กล่าวคือ การกระทำต่างๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เช่น 
    - เคารพกฎกติกาสังคม                                - ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
    - ใฝ่เรียนรู้                                              - มีความซื่อสัตย์สุจริต
    - มีระเบียบวินัย                                        - มีคุณธรรมจริยธรรม
    - มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม                    - มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    - รักษาสาธารณสมบัติ
    - อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของไทย

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง เยาวชนที่ดี และนำเสนอผลงานกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติ และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติลงในแบบบันทึก
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันที่แสดงว่า ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดีในขอบข่าย ดังนี้
    - เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
    - ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
    นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนดำเนินกิจกรรมลงในแบบบันทึกปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี แล้วส่งแผนดำเนินกิจกรรมต่อครู จากนั้นครูให้คำแนะนำเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงตามกำหนดเวลา โดยมีครูคอยติดตามการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมตามที่กำหนดให้ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน หรือตามความเหมาะสม มีการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมในระหว่างการดำเนินกิจกรรม
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี

 แบบบันทึกการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี
 (รายบุคคล)

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม. 1
2. ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
3. ใบงานที่ 2.1     เรื่อง   เยาวชนที่ดี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.aksorn.com/ 
    - http://www.sea12thai.org/sara/sara053.html
    - http://bsri.swu.ac.th/abstract/abs22.html
    - http://www.senate.go.th/web-senate/leftmenu/roles-thai.html
    - www.tsdmag.com/forum/index/php?topic=3469.0

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้