Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 21 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 31,848 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมประชาธิปไตยนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ม.1/4  แสดงออกถึงการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น               

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสิทธิของบุคคลตามกฎหมายได้
2. ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
3. วิเคราะห์ผลจากการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
2. ผลที่ได้รับจากการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำข่าวต่อไปนี้ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
      1) ประชาชนรวมกลุ่มกันจำนวนมากปิดถนนเพื่อประท้วงการบริหารงานของรัฐบาล
      2) หนังสือพิมพ์ลงข่าวดาราสาวคาวโลกีย์
      3) วัยรุ่นนิยมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพผู้หญิงก้าวขึ้นสะพานลอย
      4) ส.ส. คนดังกล่าวขอโทษเพื่อน ส.ส. ที่ตนนำเรื่องความลับภายในครอบครัวของเพื่อนมาพูดในที่สาธารณะ
      5) นักข่าวกลุ่มหนึ่งขออนุญาตเจ้าของรีสอร์ตตะวันฉาย เพื่อบันทึกภาพการจัดและตกแต่งสวน แล้วนำไปพิมพ์เผยแพร่ต่อ
          ประชาชนทั่วไป
2. นักเรียนแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป ซึ่งสรุปได้ว่า การกระทำของบุคคลในข่าวที่ 1) – 4)  เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ เป็นการแสดงถึงการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เป็นการกระทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือได้รับความเดือดร้อน ส่วนการกระทำของบุคคลในข่าวที่ 5)  เป็นการกระทำที่เหมาะสม เพราะเป็นการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในเรื่อง เสรีภาพในเคหสถาน คือ นักข่าวขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนบันทึกภาพเพื่อนำไปเผยแพร่
3. ครูอธิบายความหมายของสิทธิและเสรีภาพพร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงผลดีของการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และผลเสียอันเกิดจากการกระทำที่แสดงถึงการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
    - ผลดีของการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ได้แก่ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างกัน สังคม
      สงบสุข
    - ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ได้แก่ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพมีความไม่พอใจ
      นำไปสู่การทะเลาะวิวาทกัน
4. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาหาความรู้เรื่อง การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น จากหนังสือเรียน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ด้วยการถามคำถามนักเรียน ดังนี้
    - สิทธิของประชาชนชาวไทยมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
    - เสรีภาพของประชาชนชาวไทยมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วนำความรู้ที่ได้ศึกษาเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ตามหัวข้อในใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาในใบงานที่ 1.1 และปรับปรุงแก้ไขตามมติของสมาชิกในกลุ่ม
4. ครูสุ่มเรียกตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาเฉลยคำตอบในใบงานที่หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 กรณีศึกษา และให้กลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเสนอเพิ่มเติม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์การกระทำของบุคคลตามหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูนำภาพต่อไปนี้มาให้นักเรียนพิจารณา
      1) ภาพทหารหญิง ทหารชาย
      2) ภาพผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจ
      3) ภาพคนเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน
      4) ภาพพ่อ แม่ ลูก ในครอบครัว
      5) ภาพคนกำลังคุยโทรศัพท์ หรือกำลังเล่นอินเทอร์เน็ต
      6) ภาพคนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ชาวพุทธนั่งฟังเทศน์ ชาวคริสต์ทำพิธีในโบสถ์      ชาวมุสลิมกำลังทำละหมาด
      7) ภาพการพิจารณาคดีของศาล
      8) ภาพนักเรียนกำลังเรียนหนังสือ
      9) ภาพแพทย์กำลังรักษาคนไข้
     10) ภาพคนกำลังนั่งฟังคำปราศรัยบนเวที
     11) ภาพคนประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น ทำนา ทำสวน ค้าขาย นักธุรกิจ
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ภาพดังกล่าวว่า สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ด้านใดบ้าง และมีผลดีต่อตนเองและสังคมอย่างไร เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเรื่อง    สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
3. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนในหัวข้อต่อไปนี้
    - การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
    - ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในใบงานที่ 1.2 เรื่อง เคารพสิทธิและเสรีภาพ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตัดสินใจเลือกหัวข้อที่ช่วยกันเสนอในข้อ 4 เพื่อนำไปปฏิบัติ
6. นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น แล้วบันทึกการปฏิบัติตนตามหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอต่อกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตนของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นรายงานผลต่อครูผู้สอนต่อไป  โดยใช้เวลาปฏิบัติประมาณ 1-2 เดือน หรือตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนในการเคารพ
 สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

 แบบบันทึกการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและ
 เสรีภาพของผู้อื่น

 ปฏิบัติได้ 2 พฤติกรรมผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม. 1
2. ข่าวการกระทำของบุคคลที่แสดงถึงการเคารพและไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น
3. บัตรภาพ
4. ใบงานที่ 1.1     เรื่อง   วิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพ
5. ใบงานที่ 1.2     เรื่อง   เคารพสิทธิและเสรีภาพ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.aksorn.com
    -
http://www.pub-law.net/article/ac020147a.html
    - http://www.geocities.com/nrtc3/sitit.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้