Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 19 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 40,752 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การนำหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.1
  ม 1/3  อธิบายความเป็นมา หลักการ และความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. อธิบายวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้
3. อธิบายความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
3. ความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) / วิธีสอนแบบบรรยาย / วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเล่าประวัติบุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเช่น     นายประเสริฐ ด้วยวงศ์  จังหวัดตราด  นายเกษม  บุญประสิทธิ์  จังหวัดยโสธร   นายสมาน  กำลังประสิทธิ์   นางคำผง คำจ่าง  จังหวัดขอนแก่น  ครูอาจเลือกบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือในจังหวัด   ซึ่งเป็นบุคคลที่เมื่อกล่าวถึงแล้ว คนส่วนใหญ่รู้จักประวัติและการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นและเมื่อครูเล่าประวัติแล้ว ครูวิเคราะห์ให้นักเรียนเข้าใจว่าบุคคลนั้นมีการกระทำที่สอดคล้องกับหัวข้อต่อไปนี้ คือ
    - ความพอประมาณ
    - ความมีเหตุผล
    - มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
    - เงื่อนไขความรู้
    - เงื่อนไขคุณธรรม
2. ครูอธิบายความรู้ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
      1) พอประมาณ
      2) มีเหตุผล
      3) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
      4) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
      5) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต สติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าผลที่ได้รับจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน (โดยครูจัดกลุ่มไว้ล่วงหน้า) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีหมายเลขประจำตัว คือ หมายเลข 1, 2, 3, 4 เรียกกว่า กลุ่มบ้าน (Home Groups) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและตั้งชื่อกลุ่มของตนเองตามความพอใจ แต่ให้มีความสุภาพ และสื่อความหมายสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนกลุ่มบ้านต่างก็แยกย้ายกันไปรวมกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Groups) ในกรณีห้องที่มีนักเรียนจำนวนมาก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขจะมีจำนวนมากตามไปด้วย ดังนั้นครูผู้สอนอาจแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขออกเป็น 2 กลุ่ม เช่น หมายเลข 1 มี 2 กลุ่ม เรียกว่า กลุ่ม 1 ก และกลุ่ม 1 ข หมายเลข 2 มี 2 กลุ่ม เรียกว่า กลุ่ม 2 ก และกลุ่ม 2 ข เป็นต้น
6. สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง หลักการเศรษฐกิจพอเพียง จากหนังสือเรียน และช่วยกันทำใบงานที่กำหนดให้ ดังนี้
    - หมายเลข 1  ทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง
    - หมายเลข 2  ทำใบงานที่ 2.2  เรื่อง วิเคราะห์หลักเศรษฐกิจพอเพียง
    - หมายเลข 3  ทำใบงานที่ 2.3  เรื่อง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
    - หมายเลข 4  ทำใบงานที่ 2.4  เรื่อง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชั่วโมงที่ 2
1. สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Groups) แต่ละหมายเลขร่วมมือกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่สมาชิกช่วยกันทำในชั่วโมงที่ 1 และร่วมกันอภิปรายสร้างความกระจ่างชัดเจนในหัวข้อต่างๆ ของใบงานที่กลุ่มรับผิดชอบ
2. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับไปยังกลุ่มบ้าน (Home Groups) นำความรู้จากใบงานที่ตนศึกษาอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟังโดยเรียงตามลำดับการอธิบายจากหมายเลข 1-4 ตามลำดับ
3. สมาชิกในกลุ่มบ้านผลัดกันซักถามความรู้ในใบงานที่ 2.1- 2.4 จนมีความเข้าใจกันทุกคน
4. ครูสุ่มเรียกสมาชิกบางคนในแต่ละกลุ่มออกไปนำเสนอความรู้จากใบงาน คนละ 1 ใบงาน หรือตามความเหมาะสม

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยให้ออกมาช่วยกันเขียนแผนผังแสดงหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน้าชั้นเรียน
2. ครูอธิบายการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตในสังคม ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย และให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ตามความสมัครใจ และช่วยกันทำใบงานที่ 2.5  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต
4. ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานตามใบงานที่ 2.5 ในตอนที่ 1 กลุ่มละ 1 หัวข้อโดยให้กลุ่มอื่นนำเสนอผลงานเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างออกไป จากนั้นให้ทุกกลุ่มช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 2.5 ตอนที่ 2
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการนำหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และผลที่คาดว่าจะได้รับ และเน้นย้ำให้นักเรียนนำไปปฏิบัติจริง
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำแผ่นพับความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
      1) ความเป็นมา
      2) หลักการ
      3) ความสำคัญ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.4

 ใบงานที่ 2.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.5

 ใบงานที่ 2.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนร่วมกันทำแผ่นพับความรู้เรื่อง
 เศรษฐกิจพอเพียง

 แบบประเมินการทำแผ่นพับ เรื่อง เศรษฐกิจ
 พอเพียง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนา
          ชุมชน
. กรุงเทพมหานคร : หจก. บางกอกบล๊อก, 2548.
      2) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กษัตริย์นักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร :
          ดอกเบี้ย, 2546.
3. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ใบงานที่ 2.2  เรื่อง  วิเคราะห์หลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. ใบงานที่ 2.3  เรื่อง  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
6. ใบงานที่ 2.4  เรื่อง  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7. ใบงานที่ 2.5 เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต
8. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.sufficiencyeconomy.org/
    - http://www.doae.go.th/report/SE/html/01.htm
    - http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm
    - http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/
    - th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้