Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 1:21 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 18 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 39,892 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.1  ม 1/3  อธิบายความเป็นมา หลักการ และความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. อธิบายความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดำริ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. อยู่อย่างพอเพียง

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหายThink Pair Square / วิธีสอนแบบบรรยาย / วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  

ชั่วโมงที่ 1
1. ให้นักเรียนเล่าการกระทำของบุคคลที่นักเรียนประทับใจในการกระทำของเขาที่แสดงว่า เป็นคนมัธยัสถ์ รู้จักใช้จ่ายแต่พอดีพอควร รู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ลุงป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำระดับจังหวัด หรือผู้นำระดับประเทศ พร้อมทั้งให้เหตุผลที่นักเรียนประทับใจ ในการกระทำของบุคคลดังกล่าว และการกระทำของบุคคลนั้นส่งผลดีต่อตัวเขา หรือผู้อื่นอย่างไร
2. ครูอธิบายเพื่อนำเข้าสู่การเรียนการสอนว่าบุคคลต่างๆ ที่นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างมานั้นมีการกระทำที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้
      1) ความหมายของคำว่าพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
      2) ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      3) หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง  ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน (โดยครูจัดไว้ล่วงหน้า) แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 คู่
4. นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ ความหมาย และความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียน 2 คู่ ในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายผลงานตามหัวข้อที่ได้ทำในใบงานที่ 1.1 และทำความเข้าใจ จนมีความกระจ่างชัดเจน
6. ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเฉลยใบงาน กลุ่มละ 1 หัวข้อย่อย ในตอนที่ 1 และให้กลุ่มอื่นที่มีผลงานแตกต่างกันออกมานำเสนอเพิ่มเติม จากนั้นให้กลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ได้นำเสนอช่วยกันเสนอผลงานในผังความคิด หัวข้อ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีครูเป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ โครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่อไปนี้ (ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลมาในชั่วโมงต่อไป)
      1) หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.1
      2) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : หจก. บางกอกบล๊อก, 2548.
      3) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กษัตริย์นักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ดอกเบี้ย, 2546.

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูนำภาพเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริต่อไปนี้ มาให้นักเรียนทายว่าเกี่ยวข้องกับโครงการด้านใด           
      1) ภาพสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
      2) ภาพพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำคลองน้ำจืด คลองแฆแฆ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
      3) ภาพป่าไม้สมบูรณ์
      4) ภาพป่าไม้แห้งแล้ง
      5) ภาพโครงการศูนย์ศิลปาชีพ
      6) ภาพเขื่อนภูมิพล
      7) ภาพวัดพระราม 9
      8) ภาพกังหันชัยพัฒนา
2. ครูช่วยเฉลยให้นักเรียนทราบว่าภาพต่าง ๆ นั้นจะสัมพันธ์กับโครงการตามพระราชดำริ คือ
      1) โครงการด้านการเกษตร ได้แก่ ภาพที่ 1, 2, 6, 8
      2) โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ ภาพที่ 3, 4, 6
      3) โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ภาพที่ 5
      4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่ ภาพที่ 6
      5) โครงการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดิน ได้แก่ ภาพที่ 2
      6) โครงการด้านคุณธรรม ได้แก่ ภาพที่ 7
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าโครงการตามพระราชดำรินั้นมีอยู่จำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่ช่วยกันหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นำข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์และตอบคำถามตามหัวข้อในใบงานที่ 1.2 เรื่อง โครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานต่อชั้นเรียนโดยการจับสลาก แล้วนำเสนอตามหมายเลขที่จับสลากได้โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
    - กลุ่มหมายเลข 1  นำเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 2  มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มหมายเลข 2  นำเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 3  มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มหมายเลข 3  นำเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 4  มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มหมายเลข 4  นำเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 5  มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มหมายเลข 5  นำเสนอผลงาน  กลุ่มหมายเลข 1  มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
5. ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอผลงานของกลุ่มที่นำเสนอ และกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญและประโยชน์ของโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนา
          ชุมชน
. กรุงเทพมหานคร : หจก. บางกอกบล๊อก, 2548.
      2) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กษัตริย์นักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร :
          ดอกเบี้ย, 2546.
3. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
4. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง โครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
5. ตัวอย่างสื่อประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.sufficiencyeconomy.org/
    -
http://www.doae.go.th/report/SE/html/01.htm
    -
http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm
    -
http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/
    - th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้