Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศรษฐกิจประเทศไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 18 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 19,905 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การพึ่งพาอาศัยกันในทางเศรษฐกิจ เป็นสิ่งจำเป็นช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัวและมั่นคง ส่วนการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.2  ม.1/2  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
2. ยกตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในประเทศไทยได้
3. ยกตัวอย่างการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม / วิธีสอนแบบบรรยาย / วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2-3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน คละกันตามความสามารถ  ให้แข่งขันกันเขียนข้อความเป็นประโยคสั้นๆ บนกระดานหรือป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนในประเด็น “มุมมองเศรษฐกิจของประเทศไทย”  นักเรียนแต่ละกลุ่มจะรีบออกมาแข่งขันเขียนประโยคให้ได้มากที่สุด โดยใช้เวลา 10  นาที  ตัวอย่างประโยคที่นักเรียนออกมาเขียน  เช่น
    - เป็นประเทศเกษตรกรรม
    - ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะปลูก
    - การอุตสาหกรรมกำลังก้าวหน้า
    - เร่งพัฒนาอุตสาหกรรม
    - สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตร
    - มีสินค้าส่งออกประเภทอัญมณีจำนวนมาก
    - การท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ประเทศ
      ฯลฯ
2. ครูตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นหรือข้อความที่แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาเขียน กลุ่มใดได้ประเด็นสำคัญถูกต้องมากที่สุด ถือเป็นผู้ชนะ
3. ครูอธิบายความสัมพันธ์ของข้อความที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเขียนบนกระดานหรือป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน และอธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ
      1) เป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรม
      2) มีสินค้าออกซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศ
      3) มีปัญหาความยากจนและช่องว่างทางรายได้
      4) มีการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน
      5) มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากชาวต่างชาติ  มีการผลิตสิ่งใหม่ๆ
      6) ขาดแคลนสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพ
4. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน  ตามความสมัครใจ  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  จากหนังสือเรียน และช่วยกันทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
5. ครูอธิบายและยกตัวอย่างประกอบเรื่อง  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ  และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ เช่น
    - การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเกษตรกรกับโรงงานรับซื้อผลผลิต
    - การพึ่งพาอาศัยกันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างบริษัทนำเที่ยว  โรงแรม  ร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก  รถทัวร์  
      ประชาชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
      ฯลฯ
6. ครูอธิบายเรื่อง  การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ  และยกตัวอย่างให้นักเรียนฟัง  เช่น 
    - การแข่งขันระหว่างผู้จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น มีการปรับราคาลง  เพิ่มบริการให้เกิด
      ความประทับใจต่อผู้ซื้อ
    - การแข่งขันระหว่างสินค้าที่ทดแทนกันได้  เช่น  ข้าวแกงกับก๋วยเตี๋ยว  การแข่งขันระหว่างร้านสะดวกซื้อกับร้านขายของชำ
      ฯลฯ
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหาข่าวหรือภาพข่าว จำนวน 2 ข่าว  ที่มีลักษณะต่อไปนี้
    - ข่าว/ภาพข่าว  ที่มีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
    - ข่าว/ภาพข่าว  ที่มีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความพร้อมของแต่ละกลุ่มในการหาข่าวเกี่ยวกับ การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ  โดยถามถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลของข่าว หรือภาพข่าว  และวิธีการแบ่งงานกันทำ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข่าว หรือภาพข่าวมาวิเคราะห์ร่วมกัน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ในใบงานที่ 1.2 เรื่อง การพึ่งพาและการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการวิเคราะห์ 2 ประเด็น  คือ
      1) การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
      2) การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
    ในกรณีที่กลุ่มใดมีข่าวเรื่องเดียวที่แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจก็สามารถใช้ข่าวหรือภาพข่าว เนื้อเรื่องเดียวนั้นวิเคราะห์และตอบคำถามได้ทุกประเด็น 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานโดยปฏิบัติ  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1  เสนอผลงาน          กลุ่มที่ 2  มีหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 2  เสนอผลงาน          กลุ่มที่ 3  มีหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 3  เสนอผลงาน          กลุ่มที่ 4  มีหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 4  เสนอผลงาน          กลุ่มที่ 5  มีหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 5  เสนอผลงาน          กลุ่มที่ 1  มีหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม
4. ครูตรวจสอบความถูกต้องในการนำเสนอผลงานและการเสนอแนะเพิ่มเติมของแต่ละกลุ่ม    
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
          ธรรมศาสตร์,  2545.
      2) จรินทร์  เทศวานิช. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2537.
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  การพึ่งพาและการแข่งขัน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ                    
    - th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย   
    - http://reocities.com/Eureka/3474/problem.doc
    - http://gotoknow.org/blog/inteconlaw-1/37381       
    - www.polsci.chula.ac.th/weerasak/data/FMP/FMP2.pdf

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้