Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:30 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สถาบันการเงิน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 14 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 23,340 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถาบันการเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สถาบันการเงินที่สำคัญ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สถาบันการเงินแต่ละประเภทต่างก็มีบทบาทหน้าที่คล้ายกันและแตกต่างกัน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.2  ม.1/1  วิเคราะห์บทบาท  หน้าที่  และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย และประเภทของสถาบันได้
2. วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมาย ประเภท และความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
2. บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของธนาคารกลาง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้เกม / วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง (Roundrobin), เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน
(TGT : Team Games Tournament))
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมง
ที่ 1
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3-4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน คละกันตามความสามารถเพื่อแข่งขันกัน เขียนชื่อสถาบันการเงินที่นักเรียนรู้จัก  โดยใช้เวลา 10 นาที กลุ่มใดเขียนชื่อได้มากและถูกต้องถือเป็นผู้ชนะ        
2. ครูและนักเรียนช่วยกันแยกประเภทสถาบันการเงินประเภทธนาคารและประเภทที่ไม่ใช่ธนาคาร แล้ววิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันการเงิน จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสถาบันการเงิน และประเภทของสถาบันการเงิน
3. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง  ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน (ครูแบ่งกลุ่มไว้ล่วงหน้า) สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่มตามความเหมาะสม อาจให้สอดคล้องกับชื่อสถาบันทางการเงินก็ได้ สมาชิกแต่ละกลุ่มมีหมายเลขประจำตัว ตั้งแต่หมายเลข 1-4
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง ประเภทของสถาบันการเงิน ในหนังสือเรียน และร่วมกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทของสถาบันการเงิน โดยแบ่งหน้าที่กัน ดังนี้
    - สมาชิกหมายเลข  1                   ทำใบงานข้อที่  1
    - สมาชิกหมายเลข  2                   ทำใบงานข้อที่  2
    - สมาชิกหมายเลข  3                   ทำใบงานข้อที่  3
    - สมาชิกหมายเลข  4                   ทำใบงานข้อที่  4
    สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอภิปรายคำตอบในใบงานให้สมาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปประเภทของสถาบันการเงินในแผนผังความคิดบนบอร์ดหรือกระดานที่หน้าชั้นเรียน
6. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้หรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งอาจจะไปศึกษาด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่ทำงานในธนาคารที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน ใกล้บ้าน หรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในประเด็นต่อไปนี้ 
      1) ชื่อธนาคาร  สถานที่ตั้ง
      2) หน้าที่ของธนาคาร
      3) การบริหารจัดการ หรือการแบ่งฝ่ายต่างๆ ภายในธนาคาร
      4) ผลงานสำคัญของธนาคารในรอบปี

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงความพร้อมของการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษามาเรื่อง ธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งครูมอบหมายงานไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าประสบการณ์และความรู้ที่สมาชิกแต่ละคนได้ศึกษามา โดยใช้เวลาเล่าตามหัวข้อที่กำหนดคนละ 3-5 นาที สมาชิกซึ่งเป็นผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟัง และจดบันทึกประเด็นสำคัญของข้อมูลที่ได้รับฟังซักถามข้อสงสัยต่างๆ และช่วยกันสรุปสาระสำคัญจากการฟัง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และแสดงความคิดเห็น
4. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินที่สำคัญให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง สถาบันการเงินที่สำคัญ ในหนังสือเรียน
5. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง สถาบันการเงินที่สำคัญ โดยมีวิธีการทำงานร่วมกัน ดังนี้
    - สมาชิกคนที่ 1   มีหน้าที่อ่านคำถาม และแยกแยะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของคำถาม 
    - สมาชิกคนที่ 2   วิเคราะห์หาแนวทางตอบคำถาม อธิบายให้ได้มาซึ่งแนวคำตอบ หรืออธิบายให้ได้มาซึ่งคำตอบ
    - สมาชิกคนที่ 3   รวบรวมข้อมูลและเขียนคำตอบ       
    - สมาชิกคนที่ 4   สรุปขั้นตอนทั้งหมด และตรวจคำตอบ
6. สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันตอบคำถามในใบงานจนเสร็จ  มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกันและมีการอธิบายให้กันฟังจนเข้าใจ แล้วเตรียมการแข่งขันตอบปัญหา

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันจัดสถานที่ในการแข่งขันตอบปัญหา  โดยจัดโต๊ะเป็นกลุ่มมีทั้ง กลุ่มเก่ง  ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน  ดังนี้

              

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปนั่งประจำโต๊ะตามที่ครูกำหนด นักเรียนที่เก่งของกลุ่มจะไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจัดไว้สำหรับคนเก่ง นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางค่อนข้างเก่ง จะไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจัดไว้สำหรับคนที่มีความสามารถระดับปานกลางค่อนข้างเก่ง  นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางค่อนข้างอ่อนจะไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ที่มีความสามารถระดับปานกลางค่อนข้างอ่อน นักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อนไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ที่มีความสามารถในระดับอ่อน ในกรณีที่มีนักเรียนจำนวนมาก โต๊ะหมายเลข 1, 2, 3, 4 อาจซ้ำกันหลายโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้แข่งขัน
3. การดำเนินการแข่งขัน  ครูแจกซองคำถามให้ทุกโต๊ะซึ่งมีคำถามเท่ากับจำนวนนักเรียน ซึ่งถ้ามีเวลามากอาจมีคำถามเป็น 2 เท่า หรือ 3 เท่า ของนักเรียน ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า ทุกคนผลัดกันเป็นผู้อ่านคำถาม ขอให้อ่านช้าๆ ชัดๆ ผู้อ่านคำถามมีหน้าที่อ่านคำเฉลยและให้คะแนนผู้ที่ตอบถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน ครูมีเฉลยใส่อยู่ในซองคำถาม เพื่อให้ผู้อ่านคำถามตรวจสอบความถูกต้อง
4. เมื่อเริ่มการแข่งขัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 
      1) คนที่ 1  หยิบซองคำถาม 1 ซอง เปิดซองอ่านคำถาม แล้ววางกลางโต๊ะ
      2) สมาชิกคนอื่นแข่งขันกันตอบคำถาม โดยเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบของตน ส่งให้คนที่ 1 ตรวจคำตอบตามใบเฉลย
          และให้คะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ
      3) สมาชิกคนอื่นในทีมผลัดกันทำหน้าที่อ่านคำถาม โดยให้ทุกคนได้ตอบคำถามจำนวนข้อเท่าๆ กัน
5. เมื่อจบการแข่งขันให้ทุกคนรวมคะแนน และให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มลงนามรับรองว่าถูกต้อง
6. สมาชิกกลุ่มแข่งขันกลับเข้ากลุ่มเดิม  นำคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด ถือเป็นผู้ชนะ 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สถาบันการเงินที่สำคัญ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
           ธรรมศาสตร์, 2545.
      2) จรินทร์  เทศวานิช. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2537.
3. ตัวอย่างแผนผังความคิดเรื่อง ประเภทของสถาบันการเงิน
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ประเภทของสถาบันการเงิน
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  สถาบันการเงินที่สำคัญ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ      
    - http://www.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=23.92
    - http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-2500.html
    - http://tulip.bu.ac.th/~sumanee.p/download/ec314/EC314_Chapter6-1.doc          
    - http://www.bot.or.th/THAI/FINANCIALINSTITUTIONS/Pages/index.aspx

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้