Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 3:30 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พฤติกรรมการบริโภค

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 13 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 17,855 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งเป็นผลงานอันทรงคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมโลก

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.2
  ม.1/4  อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาได้
2. อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและตัวอย่างผลของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป
3. ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย / วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม (Roundtable))

1. ครูนำข่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาเล่าให้นักเรียนฟัง เช่น ตำรวจจับผู้ขายซีดีเถื่อนเกี่ยวกับภาพยนตร์ เพลง เป็นต้น
2. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวโดยการตอบคำถาม  ดังนี้
    - การกระทำของบุคคลในข่าวเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่
    - การกระทำดังกล่าวมีผลเสียอย่างไร
3. ครูอธิบายความรู้ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
        1) ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
        2) ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
        3) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  และตัวอย่างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
4. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  คละกันตามความสามารถ  แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้ในหนังสือเรียน  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา  แล้วร่วมกันอภิปรายสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่ศึกษา
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา  โดยให้สมาชิกแต่ละคนร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    - สมาชิกคนที่ 1  เขียนคำตอบลงในใบงานข้อที่ 1  แล้วส่งใบงานไปยังสมาชิกคนที่ 2
    - สมาชิกคนที่ 2  อ่านทบทวนคำตอบของสมาชิกคนที่ 1  ถ้ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้เขียนเพิ่มเติม                            
                         จากนั้นเขียนคำตอบลงในใบงานข้อที่ 2
    - สมาชิกคนที่ 3  อ่านทบทวนคำตอบของสมาชิกคนที่ 2  ถ้ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้เขียนเพิ่มเติม                            
                         จากนั้นเขียนคำตอบลงในใบงานข้อที่ 3
    - สมาชิกคนที่ 4  อ่านทบทวนคำตอบของสมาชิกคนที่ 3  ถ้ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้เขียนเพิ่มเติม                          
                         จากนั้นเขียนคำตอบลงในใบงานข้อที่ 4
    - สมาชิกคนที่ 5-6  ก็ปฏิบัติทำนองเดียวกัน  เมื่อถึงคนที่ 6 แล้วก็เริ่มเวียนคนที่ 1 ใหม่อีกรอบ
6. สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มจะได้มีโอกาสอ่านและเขียนคำตอบหมุนเวียนไปจนเสร็จ ทุกคนจะได้ตอบคนละ  2  ข้อ  และทบทวนคำตอบของสมาชิกคนอื่นอีก  2  ข้อ 
7. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน  จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปทบทวนความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา
8. ครูมอบหมายชิ้นงานให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนรายงานเรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค โดยให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ  ดังนี้
        1) ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
        2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน
        3) ผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเขียนรายงานเรื่อง พฤติกรรมการ
 บริโภค

 แบบประเมินการเขียนรายงานเรื่อง พฤติกรรมการ
 บริโภค

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 แบบทดสอบหลังเรียน 

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
          ธรรมศาสตร์, 2545.
      2) จรินทร์  เทศวานิช. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2537.
3. ตัวอย่างข่าว
4. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.ipthailand.org/ipthailand/
    -
th.wikipedia.org/wiki/ทรัพย์สินทางปัญญา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้