Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 13 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 28,768 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนั้น เป็นสิ่งสำคัญทางเศรษฐศาสตร์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.1
  ม.1/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์      

จุดประสงค์การเรียนรู้
   อธิบายความหมายของทรัพยากรมีจำกัดกับความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน  การเลือกและค่าเสียโอกาสได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ความหมายของคำว่า ทรัพยากรมีจำกัดกับความต้องการมีไม่จำกัด  ความขาดแคลน  การเลือกและค่าเสียโอกาส

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย (Think-Pair-Square) / วิธีสอนแบบบรรยาย )

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าหลายๆ ประเภท หรือหลาย ๆ ชนิด ซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้หลากหลายจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน  ซึ่งครูสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์หรือที่เรียกว่า  ปัจจัยการผลิต  ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองตอบความต้องการของมนุษย์  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4  ประเภท  คือ 
                    1) ที่ดิน                                          2) แรงงาน
                    3) ทุน                                            4) ผู้ประกอบการ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  ความขาดแคลน  การเลือกและค่าเสียโอกาส
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  คละกันตามความสามารถ  ประกอบด้วยเก่ง  ปานกลางค่อนข้างเก่ง  ปานกลางค่อนข้างอ่อน  และอ่อน แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนความรู้เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ จากหนังสือเรียน จากนั้นช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่ศึกษา
4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม  แบ่งออกเป็น  2  คู่  แต่ละคู่ช่วยกันทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อทำเสร็จแล้วผลัดกันอธิบายผลงานของตนให้สมาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน จากนั้นช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
ุ6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันบันทึกสรุปความรู้เรื่อง  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อ ต่อไปนี้
                   1) ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์               2) ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์
                   3) ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
7. ครูประเมินผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์การประเมิน และเลือกผลงานที่ดีที่สุดนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเขียนบันทึกสรุปความรู้เรื่อง
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 แบบประเมินบันทึกสรุปความรู้เรื่อง
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
          ธรรมศาสตร์,  2545.
      2) จรินทร์  เทศวานิช. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร :โอเดียนสโตร์, 2537.
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ     
    - http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
    - http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-27871.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้